Kontakt:

Organizowanie szkoleń podyplomowych

Konsultacje i doradztwo w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych

mgr Anna Ziółko
tel.: 22 851 52 03
a.ziolko@nil.gov.pl

 

Informujemy, że po okresie przerwy związanej z pandemią COVID-19, Narodowy Instytut Leków wznawia organizowanie kursów i szkoleń, przy czym z uwagi na sytuację epidemiologiczną, szkolenia będą odbywać się wyłącznie w trybie online.

W związku z powyższym Narodowy Instytut Leków rozpoczyna nabór na następujące webinaria:

 

Webinarium IV

Temat:

Postępowanie z odpadami medycznymi cz.1 – regulacje prawne, unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w Polsce i UE, redukcja kosztów, postępowanie z odpadami przypominającymi odpady medyczne, postępowanie z odpadami skażonymi SARS-CoV-2.

Termin: 17 marca 2022, godz. 1200-1330
Liczba godzin: 2 godziny dydaktyczne
Uczestnicy: Osoby zajmujące się organizacją, zarządzaniem i nadzorowaniem gospodarki odpadami w podmiotach medycznych (m.in. szpitale, przychodnie, medyczne laboratoria diagnostyczne) oraz pracownicy organów kontrolnych (inspekcja sanitarna, inspekcja środowiskowa)
Cel: Przygotowanie podmiotu leczniczego do postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych do Ustawy, dyrektyw UE oraz zaleceń GIS, WHO, CDC, ECDC
Tematyka:
 • Regulacje prawne
 • Unieszkodliwianie odpadów medycznych zakaźnych w Polsce i Unii Europejskiej
 • Definicja i podział odpadów medycznych zgodnie z katalogiem odpadów
 • Podstępowanie z odpadami wytwarzanymi w domu pacjenta, placówkach kosmetycznych lub domach pomocy społecznej
 • Przykładowe rozwiązania ograniczające koszty gospodarki odpadami w placówce leczniczej
 • Postępowanie z odpadami skażonymi SARS-CoV-2 wytworzonymi w obszarze medycznym i poza medycznym, w oparciu o zalecenia GIS i ECDC
Koszt: 125,00 pln
Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA 19 1030 1508 0000 0008 1826 0008 z adnotacją „webinarium 17 marca 2022” i podaniem nazwiska uczestnika szkolenia

W przypadku problemów z rejestracją proszę zapoznać się z poniższą informacją:

 1. Jeżeli po prawidłowym wypełnieniu formularza, otrzymałeś potwierdzenie – to jesteś zarejestrowany na webinarium
 2. Jeżeli wypełniłeś formularz i nie otrzymałeś e-maila potwierdzającego rejestrację – to zarejestruj się jeszcze raz sprawdzając wypełnienie wszystkich wymaganych pól
 3. Termin rejestracji upływa 11 marca lutego 2022
 4. Termin dokonywania opłat upływa 14 marca 2022
 5. Fakturę wystawiamy po dokonaniu opłaty W przypadku, gdy płatnik wymaga wystawienia i wysłania faktury do zapłaty, przed upływem terminu płatności proszę o wysłanie takiej prośby na adres: ksiegowosc@nil.gov.pl
 6. Link do udziału w webinarium zostanie przesłany na podany podczas rejestracji adres mailowy, 16 marca 2022
 7. Narodowy Instytut Leków zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn organizacyjnych

Osoby, które chcą uczestniczyć w webinarium, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

FORMULARZ (link otworzy się w nowej karcie)

UWAGA!!! Tylko na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie wysłany link umożliwiający logowanie na stronę zoom i uczestnictwo w szkoleniu

 


 

Webinarium V

Temat:

Postepowanie z odpadami medycznymi cz.2 – segregacja, gromadzenie i magazynowanie odpadów medycznych, różnicowanie odpadów lustrzanych, w tym m.in. odpadów medycznych  zakaźnych  i wysoce zakaźnych, postępowanie z odpadami medycznymi ostrymi oraz odpadami powstałymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Termin: 18 marca 2022, godz. 1200-1330
Liczba godzin: 2 godziny dydaktyczne
Uczestnicy: Osoby zajmujące się organizacją, zarządzaniem i nadzorowaniem gospodarki odpadami w podmiotach medycznych (m.in. szpitale, przychodnie, medyczne laboratoria diagnostyczne) oraz pracownicy organów kontrolnych (inspekcja sanitarna, inspekcja środowiskowa)
Cel: Przygotowanie podmiotu leczniczego do postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych do Ustawy, dyrektyw UE oraz zaleceń GIS, WHO, CDC, ECDC
Tematyka:
 • Selektywna zbiórka odpadów medycznych w miejscu wytwarzania
 • Wstępne magazynowanie odpadów medycznych
 • Różnicowanie tzw. odpadów lustrzanych
 • Klasyfikacja odpadów medycznych zakaźnych i wysoce zakaźnych zgodnie z katalogiem odpadów oraz oświadczeniem rządowym ADR
 • Segregacja odpadów ostrych
 • Odpady w medycznym laboratorium diagnostycznym
Koszt: 125,00 pln
Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA 19 1030 1508 0000 0008 1826 0008 z adnotacją webinarium 18 marca 2022 i podaniem nazwiska uczestnika szkolenia

W przypadku problemów z rejestracją proszę zapoznać się z poniższą informacją:

 1. Jeżeli po prawidłowym wypełnieniu formularza, otrzymałeś potwierdzenie – to jesteś zarejestrowany na webinarium
 2. Jeżeli wypełniłeś formularz i nie otrzymałeś e-maila potwierdzającego rejestrację – to zarejestruj się jeszcze raz sprawdzając wypełnienie wszystkich wymaganych pól
 3. Termin rejestracji upływa 11 marca 2022
 4. Termin dokonywania opłat upływa 14 marca 2022
 5. Fakturę wystawiamy po dokonaniu opłaty W przypadku, gdy płatnik wymaga wystawienia i wysłania faktury do zapłaty, przed upływem terminu płatności proszę o wysłanie takiej prośby na adres: ksiegowosc@nil.gov.pl
 6. Link do udziału w webinarium zostanie przesłany na podany podczas rejestracji adres mailowy, 17 marca 2022
 7. Narodowy Instytut Leków zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn organizacyjnych

Osoby, które chcą uczestniczyć w webinarium, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

FORMULARZ (link otworzy się w nowej karcie)

UWAGA!!! Tylko na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie wysłany link umożliwiający logowanie na stronę zoom i uczestnictwo w szkoleniu

 


 

Webinarium VI

Temat:

Dekontaminacja w obszarze medycznym – dobór i ocena preparatów w oparciu o badania normatywne, podstawowe procesy dekontaminacji, zasady opracowania procedur higienicznych.

Termin: 22 marca 2022, godz. 1200-1330
Liczba godzin: 2 godziny dydaktyczne
Uczestnicy: Osoby zajmujące się organizacją, zarządzaniem i nadzorowaniem procedur higienicznych w podmiotach medycznych (m.in. szpitale, przychodnie, medyczne laboratoria diagnostyczne), w tym m.in. pielęgniarki epidemiologiczne i łącznikowe, kierownicy i pracownicy sekcji higieny oraz pracownicy organów kontrolnych (inspekcja sanitarna)
Cel: Przygotowanie podmiotu leczniczego do realizowania zapisów Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzeń wykonawczych do Ustawy oraz zaleceń GIS, WHO, CDC, ECDC
Tematyka:
 • Podstawy prawne procesów dekontaminacji
 • Podstawy merytoryczne procesów dekontaminacji – rekomendacje, normy PN-EN-ISO
 • Rejestracja preparatów biobójczych
 • Dobór i ocena preparatów biobójczych
 • Podział procesów dekontaminacji – mycie, dezynfekcja, sterylizacja
 • Strefa dotykowa i bezdotykowa
 • Dezynfekcja niskiego, średniego i wysokiego stopnia
 • Procedury higieniczne – zasady opracowania, forma, najczęstsze błędy
Koszt: 125,00 pln
Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA 19 1030 1508 0000 0008 1826 0008 z adnotacją webinarium 22 marca 2022 i podaniem nazwiska uczestnika szkolenia

W przypadku problemów z rejestracją proszę zapoznać się z poniższą informacją:

 1. Jeżeli po prawidłowym wypełnieniu formularza, otrzymałeś potwierdzenie – to jesteś zarejestrowany na webinarium
 2. Jeżeli wypełniłeś formularz i nie otrzymałeś e-maila potwierdzającego rejestrację – to zarejestruj się jeszcze raz sprawdzając wypełnienie wszystkich wymaganych pól
 3. Termin rejestracji upływa 14 marca 2022
 4. Termin dokonywania opłat upływa 15 marca 2022
 5. Fakturę wystawiamy po dokonaniu opłaty W przypadku, gdy płatnik wymaga wystawienia i wysłania faktury do zapłaty, przed upływem terminu płatności proszę o wysłanie takiej prośby na adres: ksiegowosc@nil.gov.pl
 6. Link do udziału w webinarium zostanie przesłany na podany podczas rejestracji adres mailowy, 21 marca 2022
 7. Narodowy Instytut Leków zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn organizacyjnych

Osoby, które chcą uczestniczyć w webinarium, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

FORMULARZ (link otworzy się w nowej karcie)

UWAGA!!! Tylko na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie wysłany link umożliwiający logowanie na stronę zoom i uczestnictwo w szkoleniu

 


Webinarium VII

Temat:

Procedury higieny – czyli jak można zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i personelu w przedszkolu

Termin: 23 marca 2022, godz. 1200-1330
Liczba godzin: 2 godziny dydaktyczne
Uczestnicy: Osoby zajmujące się organizacją, zarządzaniem i nadzorowaniem procedur higienicznych w przedszkolach i punktach przedszkolnych, w tym m.in. kierownicy placówek i pracownicy sekcji higieny oraz pracownicy organów kontrolnych (inspekcja sanitarna)
Cel: Przygotowanie podmiotu leczniczego do realizowania zapisów Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzeń wykonawczych do Ustawy, zaleceń GIS, WHO, CDC, ECDC oraz rozporządzenia MEN w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Tematyka:
 • Drogi szerzenia się infekcji w przedszkolu
 • Procedury zmniejszające ryzyko zakażenia – higiena rąk, higiena kaszlu, zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej (w tym m.in. masek jedno- i wielorazowych, przyłbic, rękawic)
 • Definicja i podział procesów dekontaminacji, w tym mycia i dezynfekcji
 • Rejestracja preparatów biobójczych w Polsce
 • Zasady doboru dostępnych na rynku preparatów biobójczych – produkt biobójczy czy produkt kosmetyczny
 • Procedury zmniejszające ryzyko zakażenia – czystość pomieszczeń, sprzętów i zabawek
Koszt: 150,00 pln
Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA 19 1030 1508 0000 0008 1826 0008 z adnotacją webinarium 23 marca 2022 i podaniem nazwiska uczestnika szkolenia

W przypadku problemów z rejestracją proszę zapoznać się z poniższą informacją:

 1. Jeżeli po prawidłowym wypełnieniu formularza, otrzymałeś potwierdzenie – to jesteś zarejestrowany na webinarium
 2. Jeżeli wypełniłeś formularz i nie otrzymałeś e-maila potwierdzającego rejestrację – to zarejestruj się jeszcze raz sprawdzając wypełnienie wszystkich wymaganych pól
 3. Termin rejestracji upływa 14 marca 2022
 4. Termin dokonywania opłat upływa 15 marca 2022
 5. Fakturę wystawiamy po dokonaniu opłaty W przypadku, gdy płatnik wymaga wystawienia i wysłania faktury do zapłaty, przed upływem terminu płatności proszę o wysłanie takiej prośby na adres: ksiegowosc@nil.gov.pl
 6. Link do udziału w webinarium zostanie przesłany na podany podczas rejestracji adres mailowy, 22 marca 2022
 7. Narodowy Instytut Leków zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn organizacyjnych

Osoby, które chcą uczestniczyć w webinarium, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

FORMULARZ (link otworzy się w nowej kracie)

UWAGA!!! Tylko na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie wysłany link umożliwiający logowanie na stronę zoom i uczestnictwo w szkoleniu

 


Webinaria przeprowadzone w Narodowym Instytucie Leków w roku 2022:

Webinarium I

Selektywna zbiórka odpadów medycznych cz.1 – podstawy prawne gospodarki odpadami, unieszkodliwianie odpadów medycznych w Polsce i UE, postępowanie z odpadami przypominającymi odpady medyczne, sposoby na redukcję kosztów, postępowanie z odpadami skażonymi SARS-CoV-2.  

15 lutego 2022, godz. 1200-1330

Webinarium II

Selektywna zbiórka odpadów medycznych cz.2 – procedura postępowania w zakresie segregacji, gromadzenia i magazynowania odpadów medycznych, różnicowanie odpadów lustrzanych, w tym m.in. odpadów medycznych  zakaźnych  i wysoce zakaźnych, postępowanie z odpadami medycznymi ostrymi oraz odpadami powstałymi w medycznym laboratorium diagnostycznym

16 lutego 2022, godz. 1200-1330

Webinarium III

Dekontaminacja w podmiotach leczniczych – zasady doboru i oceny preparatów, podział i charakterystyka procesów dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spaudlinga

17 lutego 2022, godz. 1200-1330

Webinaria przeprowadzone w Narodowym Instytucie Leków w roku 2021: 

Webinarium I

 

Jak postępowanie z odpadami medycznymi wpływa na koszty w podmiotach medycznych?

22 września 2021, godz. 1230-1400

Webinarium II

Czy odpady skażone SARS-CoV-2 to wysoce zakaźne odpady medyczne?

24 września 2021, godz. 1230-1400

Webinarium III

Wpływ procedury postępowania z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych na koszty placówki

20 października 2021, godz. 1230-1400

Webinarium IV

Postępowanie z odpadami wysoce zakaźnymi i odpadami skażonymi SARS-CoV-2

21 października 2021, godz. 1230-1400

Webinarium V

Zasady segregacji odpadów medycznych i odpadów przypominających odpady medyczne

22 października 2021, godz. 1230-1400

Webinarium VI

Podstawy dekontaminacji w podmiotach leczniczych – czyli kiedy myć a kiedy dezynfekować? 

19 listopada 2021, godz. 1200-1430

Webinarium VII

Selektywna zbiórka odpadów cz.1 – regulacje prawne w Polsce i UE, różnicowanie odpadów medycznych i odpadów podobnych do odpadów medycznych, postępowanie z odpadami skażonymi SARS-CoV-2, redukcja kosztów

22 listopada 2021, godz. 1200-1430

Webinarium VIII

Selektywna zbiórka odpadów cz.2 – procedura  postępowania z odpadami medycznymi, segregacja, magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych, różnicowanie odpadów lustrzanych, w tym m.in. odpadów zakaźnych i wysoce zakaźnych 

23 listopada 2021, godz. 1200-1430

 

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane