Kontrola seryjna wstępna (KSW) produktów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych

Produkty lecznicze immunologiczne i krwiopochodne podlegają kontroli seryjnej wstępnej (KSW) na podstawie:

 • art. 114 Dyrektywy 2001/83/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zmienionej przez Dyrektywę 2004/27/EC

oraz

 • art. 65 ust 4 pkt 1-3 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm. w kształcie obowiązującym od dnia 1 maja 2007 r.)

KSW (ang. Official Control Authority Batch Release – OCABR) polega na przeprowadzaniu badań jakościowych każdej wytworzonej serii produktu wymienionego w Ustawie, przed wprowadzeniem go na rynek, przez niezależne państwowe laboratorium kontrolne (ang. Official Medicines Control Laboratory – OMCL). Obowiązek zgłaszania serii produktu leczniczego krwiopochodnego lub immunologicznego należy do wytwórcy, podmiotu odpowiedzialnego lub importera produktu.

KSW produktów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych prowadzona jest w oparciu o Europejską Administracyjną Procedurę Zwalniania Serii – EU Administrative Procedure For Official Control Authority Batch Release (link otworzy się w nowej karcie) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia rozporządzenie (plik PDF rozmiar 226KB) z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej (Dz.U.2013.491 z dn. 23.04.2013). Narodowy Instytut Leków (NIL) jest jedną z trzech instytucji wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzialnych za realizację KSW produktów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych w Polsce.

Kontrola seryjna wstępna jest realizowana na dwa sposoby:

 • na drodze badań, zakończonej wydaniem Certyfikatu OCABR (ang. EU OCABR Certificate) i/lub Orzeczenia o kontroli seryjnej wstępnej;
 • na drodze administracyjnej, na podstawie Certyfikatu OCABR wydanego przez inne państwo członkowskie.

Ad 1. Badania w ramach kontroli seryjnej wstępnej wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi określonymi w Europejskiej Administracyjnej Procedurze Zwalniania Serii – EU Administrative Procedure For Official Control Authority Batch Release (link się otworzy w nowej karcie). Dla poszczególnych produktów listę wymaganych dokumentów i zakres badań wykonywanych w ramach KSW podają odpowiednie Wytyczne – Product specific Guidelines (link się otworzy w nowej karcie).

W celu zwolnienia serii do obrotu na drodze badań należy:

 • dokonać zgłoszenia produktu do NIL na druku Zgłoszenie Produktu Leczniczego do Kontroli Seryjnej Wstępnej druk (plik DOC rozmiar 24,5KB)
 • przedstawić dane dotyczące procesu wytwarzania danej serii produktu leczniczego wraz z wynikami badań serii, zgodnie z pkt 3. „Protocols submission” dotyczących danego rodzaju produktu leczniczego Wytyczne – Product specific Guidelines (link się otworzy w nowej karcie)
 • dostarczyć odpowiednią liczbę opakowań jednostkowych produktu leczniczego:
  • Human Albumin – 4 opakowania produktu
  • Clotting Factor Concentrates, Plasma Inhibitor Concentrates and Fibrin Sealants – 4 opakowania produktu

Ad 2. W przypadku, gdy dla danej serii produktu leczniczego dostępny jest certyfikat OCABR wydany przez inne państwo członkowskie EU, możliwe jest zwolnienie tej serii produktu z obowiązku przeprowadzenia KSW, t.j. bez przeprowadzania badań analitycznych. W tym celu należy:

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane