Zgłoszenia na wykonanie pracy dyplomowej w Narodowym Instytucie Leków przyjmujemy w następującej procedurze:

 • Korzystając z informacji na stronie internetowej NIL – zakładka Zakłady, student wybiera komórkę organizacyjną, do której będzie aplikował o organizację wykonania pracy dyplomowej.
 • Za pośrednictwem sekretariatu danego Zakładu, student kontaktuje się z jego kierownikiem, który wyznacza pracownika odpowiedzialnego za opiekę merytoryczną nad studentem (opiekuna naukowego).
 • Z opiekunem naukowym student ustala wstępnie termin i zakres wykonywanej pracy dyplomowej.
 • Obsługę formalną prac dyplomowych zapewnia Biuro Organizacji Działalności Naukowo‑Badawczej z Biblioteką (Biuro BD), gdzie student składa podanie skierowane do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych NIL z prośbą o zgodę na organizację wykonania pracy dyplomowej (załącznik nr 1).
 • Po otrzymaniu z Biura BD informacji o pozytywnym rozpatrzeniu podania, student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o statusie studenta (wydane przez dziekanat Uczelni);
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu OC i NNW obejmujące między innymi szkody w związku z realizacją prac dyplomowych (niezależnie od ich rodzaju), zajęć praktycznych, badań laboratoryjnych oraz każdego rodzaju zajęć realizowanych w ramach dydaktyki jak również powstałych wskutek używania wszelkiego rodzaju sprzętu lub aparatury w tym medycznej, jak również szkody rzeczowe w tym sprzęcie oraz innym mieniu lub rzeczach polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie powstałe w trakcie odbywania prac dyplomowych lub zajęć praktycznych.
  • umowa/porozumienie ws. Wykonywania pracy dyplomowej między Uczelnią a NIL.
 • W zakresie porozumienia dotyczącego organizacji wykonania pracy dyplomowej należy wykorzystać wzór NIL (załącznik nr 2) wraz z umową o zachowaniu poufności (załącznik nr 3) wypełnionych odpowiednio w dwóch lub trzech egzemplarzach.
 • Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, Biuro BD, przekazuje studentowi informację o możliwości odbioru podpisanych ze strony NIL egzemplarzy.
 • Przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wykonywania pracy, Biuro BD, informuje studenta o terminie obowiązkowego szkolenia BHP.
 • Po odbyciu szkolenia student kierowany jest do odpowiedniego Zakładu, gdzie przechodzi pod opiekę wyznaczonego pracownika.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką NIL pod adresem mailowym: biuro.bd@nil.gov.pl lub pod numerem telefonu: (22) 841 21 21 wew. 467.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane