Zgłoszenia na wakacyjne praktyki studenckie odbywają się na zasadach kolejności zgłoszeń oraz do wyczerpania miejsc zgodnie z poniższa procedurą:

 • Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji na praktyki studenckie do Narodowego Instytutu Leków student zapoznaje się z wytycznymi swojej Uczelni/ Wydziału dot. realizacji i rozliczania praktyk.
 • Korzystając z informacji na stronie internetowej NIL (zakładka „Zakłady w Instytucie” w stopce strony), student wybiera komórkę organizacyjną, do której będzie aplikował o odbycie praktyk.
 • Za pośrednictwem sekretariatu danego Zakładu, kontaktuje się z jego kierownikiem, który wyznacza pracownika odpowiedzialnego za opiekę merytoryczną nad studentem (opiekuna praktyk), z którym ustala wstępnie termin i program praktyk.
 • Osoba zainteresowana przesyła na adres mailowy: biuro.bd@nil.gov.pl maila ze zgłoszeniem na praktykę wraz z historią korespondencji pomiędzy osobą zainteresowaną a Opiekunem Praktyki NIL
 • Obsługę formalną praktyk zapewnia Biuro Organizacji Działalności Naukowo‑Badawczej z Biblioteką (Biuro BD), gdzie student składa podanie skierowane do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych NIL z prośbą o zgodę na odbycie praktyk (załącznik nr 1) oraz wytyczne Uczelni/ Wydziału dot. realizacji i rozliczania praktyk.
 • Po otrzymaniu z Biura BD informacji o pozytywnym rozpatrzeniu podania, student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o statusie studenta (wydane przez dziekanat Uczelni);
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu OC i NNW w okresie odbywania praktyk;
  • umowa/porozumienie ws. praktyk studenckich między Uczelnią a NIL.
 •  Jeżeli Uczelnia nie dysponuje wzorem umowy/porozumienia ws. praktyk lub praktyki są pozaobowiązkowe to należy wykorzystać wzór NIL umowy dwustronnej (załącznik nr 2) lub trójstronnej (załącznik nr 3) wraz z umową o zachowaniu poufności (załącznik nr 4) i wypełnić je odpowiednio w 2 lub 3 egzemplarzach.
 • W przypadku konieczności wydania innych dokumentów (zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, programu praktyk itp.), student dostarcza również wzory formularzy z Uczelni.
 • Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, Biuro BD, przekazuje studentowi informację o możliwości odbioru podpisanych ze strony NIL egzemplarzy.
 • Przed rozpoczęciem praktyk, Biuro BD, informuje studenta o terminie obowiązkowego szkolenia BHP.
 • Po odbyciu szkolenia student kierowany jest do odpowiedniego Zakładu, gdzie przechodzi pod opiekę wyznaczonego pracownika.
 • Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość wydania przez Biuro BD, na prośbę studenta, zaświadczenia o ich odbyciu i/lub opinii od opiekuna praktyk.
 • W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką NIL pod adresem mailowym: biuro.bd@nil.gov.pl lub pod numerem telefonu: 22 841 21 21 wew. 341.

UWAGA!

Staże (w tym unijne) oraz praktyki absolwenckie przeprowadzane są w Narodowym Instytucie Leków w odrębnej procedurze i wymagają kontraktu z Działem Kadr, Płac i Organizacji NIL pod adresem mailowym lub pod numerem telefonu 22 841 53 03.

 

Oświadczenie Dyrektora Naczelnego

Oświadczenie NIL o wstrzymaniu rekrutacji na praktyki

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
tel.: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane