Zgłoszenia na praktyki studenckie w Narodowym Instytucie Leków przyjmujemy w następującej procedurze:

 • Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji na praktyki studenckie do Narodowego Instytutu Leków student zapoznaje się z wytycznymi swojej Uczelni/ Wydziału dot. realizacji i rozliczania praktyk.
 • Korzystając z informacji na stronie internetowej NIL – zakładka Zakłady, student wybiera komórkę organizacyjną, do której będzie aplikował o odbycie praktyk.
 • Za pośrednictwem sekretariatu danego Zakładu, kontaktuje się z jego kierownikiem, który wyznacza pracownika odpowiedzialnego za opiekę merytoryczną nad studentem (opiekuna praktyk), z którym ustala wstępnie termin i program praktyk.
 • Korespondencję e-mail zawierającą zgodę Kierownika Zakładu na praktykę student przesyła na adres e-mail biuro.bd@nil.gov.pl
 • Następnie za pomocą poczty tradycyjnej, bądź osobiście student składa podanie skierowane do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych NIL z prośbą o zgodę na odbycie praktyk (załącznik nr 1) wraz z wytycznymi Uczelni/Wydziału dot. realizacji i rozliczania praktyk.
 • Po otrzymaniu z Biura Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką (BD) informacji o pozytywnym rozpatrzeniu podania, student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o statusie studenta (wydane przez dziekanat Uczelni);
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW oraz OC obejmujące miedzy innymi szkody w związku z realizacją praktyk zawodowych (niezależnie od ich rodzaju),zajęć praktycznych,staży zawodowych,badań laboratoryjnych oraz każdego rodzaju zajęć realizowanych w ramach dydaktyki jak również powstałych wskutek używania wszelkiego rodzaju sprzętu lub aparatury w tym medycznej, jak również szkody rzeczowe w tym sprzęcie oraz innym mieniu lub rzeczach polegające na ich zniszczeniu,uszkodzeniu lub utracie powstałe w trakcie odbywania praktyk zawodowych, staży zawodowych lub zajęć praktycznych.;
  • umowa/porozumienie ws. praktyk studenckich między Uczelnią a NIL.
 • W zakresie umowy/porozumienia ws. praktyk należy wykorzystać wzór NIL umowy dwustronnej (załącznik nr 2) lub trójstronnej (załącznik nr 3) wraz z umową o zachowaniu poufności (załącznik nr 4) oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5) i wypełnić je odpowiednio w 2 lub 3 egzemplarzach.
 • W przypadku konieczności wydania innych dokumentów (zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, programu praktyk itp.), student dostarcza również wypełnione dokumenty z Uczelni gotowe do podpisu przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych NIL
 • Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, Biuro BD, przekazuje studentowi informację o możliwości odbioru podpisanych ze strony NIL egzemplarzy.
 • Przed rozpoczęciem praktyk, Biuro BD, informuje studenta o terminie obowiązkowego szkolenia BHP.
 • Po odbyciu szkolenia student kierowany jest do odpowiedniego Zakładu, gdzie przechodzi pod opiekę wyznaczonego pracownika.
 • Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość wydania przez Biuro BD, na prośbę studenta, zaświadczenia o ich odbyciu i/lub opinii od opiekuna praktyk.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką NIL pod adresem mailowym: biuro.bd@nil.gov.pl lub pod numerem telefonu: 22 841 21 21 wew. 467.

UWAGA!

Staże (w tym unijne) oraz praktyki absolwenckie przeprowadzane są w Narodowym Instytucie Leków w odrębnej procedurze i wymagają kontraktu z Działem Kadr, Płac i Organizacji NIL pod numerem telefonu 22 841 53 03.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane