GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE W NIL
Lp. Instytucja finansująca Tytuł projektu Kierownik w NIL (jednostka) Partner projektu (jeśli jest) Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Całkowita wartość projektu w zł
1 Unia Europejska Innovative Medicines Initiative IMI ENABLE: European Gram Negative Antibacterial Engine dr Dorota Żabicka 2014-02-01 2021-10-31 1 494 528,00 zł
2 Narodowe Centrum Nauki OPUS Wielolekooporne inwazyjne szczepy Streptococcus pneumoniae o serotypie 19A: nowe zagrożenie epidemiologiczne w Polsce prof. dr hab. Anna Skoczyńska 2017-03-01 2022-02-29 1 089 430,00 zł
3 Unia Europejska 3rd Health ProgrammeCall: HP-JA-2016
(Joint Actions 2016)
EU -JAMRAI: European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections dr Dorota Żabicka 2017-09-01 2021-02-28 199 000,00 zł
4 Narodowe Centrum Nauki OPUS Charakterystyka klonów Streptococcus pyogenes opornych na makrolidy prof. dr hab. Izabela Sitkiewicz Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 2018-08-14 2021-08-13 1 402 032,00 zł
5 Narodowe Centrum Nauki OPUS Badania mechanizmu alkilowania oligomerów DNA z użyciem nowych inhibitorów Top I z rodziny kamptotecyny metodami fizykochemii organicznej i testami biologicznymi w aspekcie zastosowania w celowanej chemioterapii onkologicznej prof. dr hab. Lech Kozerski 2018-10-31 2022-10-30 1 066 484,00 zł
6 Narodowe Centrum Nauki OPUS Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych prof. dr hab. Arkadiusz Szterk Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk 2019-01-21 2022-01-21 1 359 680,00 zł
7 Narodowe Centrum Nauki OPUS Zależne od mikrobionu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analagów kamptotecyny prof. dr hab. Lech Kozerski Centrum Onkologii 2019-07-26 2022-07-25 1 985 598,00 zł
8 Narodowe Centrum Nauki OPUS Identyfikacja czynników wirulencji Streptococcus anginosus prof. dr hab. Izabela Sitkiewicz Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński 2019-09-02 2022-09-02 3 310 302,00 zł
9 Narodowe Centrum Nauki OPUS Epidemiczne klony Enterobacteriales wytwarzające karbapebemazy typu VIM w Polsce, 2006-19 dr hab. Radosław Izdebski SINTEF Industry, Norway 2020-02-27 2023-02-26 1 555 200,00 zł
10 Narodowe Centrum Nauki JPIAMR Jednoczesna identyfikacja i profilowanie antybiotykooporności bakterii w ciągu 1 godziny z wykorzystaniem celowanej spektrometrii mas prof. dr hab. Marek Gniadkowski Universite Claude Bernard Lyon 1, Francja; Universite Clermont Auvergne, Francja; Mount Sinai Hospital, Toronto, Kanada; Mahidol University, Bangkok, Tajlandia 2020-03-16 2023-09-15 1 353 914,00 zł
11 Narodowe Centrum Nauki JPIAMR Biosensory drożdżowe do wykrywania patogenów i ich oporności na antybiotyki dr Alicja Kuch SINTEF Industry, Trondheim, Norwegia; Chalmers University of Technology, Szwecja 2020-04-07 2023-04-07 849 482,00 zł
12 Narodowe Centrum Nauki OPUS Odpowiedź immunologiczna po infekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, prof. NIL Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk 2021-04-26 2025-02-21 274 800,00 zł
13 Narodowe Centrum Nauki OPUS Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cyteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, prof. NIL Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk 2021-06-16 2024-09-09 1 999 800 zł
14 Narodowe Centrum Nauki SONATA Wpływ drogi przyjęcia nowych substancji psychoaktywnych na ich profil metaboliczny dr Magdalena Popławska 2021-07-20 2024-07-19 1 181 800 zł
15 Narodowe Centrum Nauki SONATA Narastająca oporność na linezolid enterokoków w polskich szpitalach: analiza z wykorzystaniem podejścia genomicznego dr Iwona Gawryszewska 2021-07-20 2024-07-19 601 460 zł

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
tel.: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

Poczta (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane