Podstawowym zadaniem działalności laboratoryjnej Narodowego Instytutu Leków jest świadczenie usług w zakresie wykonywania badań na rzecz organów krajowych
i zagranicznych jako:

 • Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL),
 • Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN),
 • Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)

oraz na rzecz innych podmiotów w ramach działalności naukowej, badawczo-rozwojowej
i diagnostycznej.

Narodowy Instytut Leków powyższe zadania realizuje zgodnie z wdrożonym i ciągle doskonalonym systemem zarządzania, spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymaganiami klientów, wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami instytucji udzielających uznania – PCA i EDQM.

CELE POLITYKI JAKOŚCI:

 • zapewnienie najwyższej jakości badań i dostarczanie Klientowi ważnych wyników,
 • realizowanie usług badawczych w sposób bezstronny, z zastosowaniem takich samych procedur w odniesieniu do wszystkich Klientów Instytutu,
 • zapewnienie zachowania w poufności wszystkich informacji pozyskanych podczas realizacji zleceń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo,
 • podnoszenie rangi Instytutu i utrzymanie zaufania Klientów,
 • dbałość o środowisko naturalne.

INSTYTUT REALIZUJE CELE POLITYKI JAKOŚCI POPRZEZ:

 • zaangażowanie Dyrekcji Instytutu i personelu w tworzenie, wdrażanie, utrzymanie
  i doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz zapewnienie jego spójności,
 • posiadanie odpowiednich zasobów do realizacji działalności laboratoryjnej,
 • stałe monitorowanie kompetencji technicznych personelu i ich podnoszenie podczas szkoleń i konferencji,
 • zobowiązanie personelu do zachowania bezstronności, niezależności i poufności
  na wszystkich szczeblach organizacyjnych Instytutu,
 • stosowanie właściwych metod badań,
 • systematyczne potwierdzanie kompetencji laboratorium, m.in. poprzez udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • identyfikację zagrożeń i szans celem zwiększenia skuteczności systemu zarządzania,
 • doskonalenie komunikacji z klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi,
 • obiektywne rozpatrywanie skarg,
 • upowszechnianie informacji na temat wiarygodności badań prowadzonych w Instytucie,
 • aktywny udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji działających
  na rzecz ochrony zdrowia,
 • zaangażowanie w procesy legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia,
 • występowanie jako biegły instytucjonalny,
 • tworzenie przyjaznych pracownikom warunków pracy,
 • racjonalne zarządzanie zasobami oraz popularyzowanie działań i zachowań proekologicznych wśród pracowników.

Personel zna treść niniejszej polityki i w świadomy sposób realizuje jej postanowienia.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane