Podstawowym zadaniem działalności laboratoryjnej Narodowego Instytutu Leków jest świadczenie usług w zakresie wykonywania badań na rzecz klientów zgodnie z obowiązującymi metodami badawczymi, wymaganiami klienta, procedurami obowiązującymi w Instytucie, wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami instytucji udzielających uznania – PCA i EDQM.

CELE POLITYKI JAKOŚCI:

 • zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych badań,
 • realizowanie usług badawczych w sposób bezstronny, z zastosowaniem takich samych procedur w odniesieniu do wszystkich klientów Instytutu,
 • zapewnienie zachowania w poufności wszystkich informacji pozyskanych podczas realizacji zleceń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo,
 • promowanie wiarygodności badań prowadzonych w Instytucie,
 • posiadanie kompetentnego personelu,
 • stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • rozszerzenie zakresu akredytacji PCA,
 • utrzymanie atestacji EDQM,
 • zapewnienie spójności działania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • dostarczanie klientowi ważnych wyników badań,
 • dbałość o środowisko naturalne.

INSTYTUT REALIZUJE CELE POLITYKI JAKOŚCI POPRZEZ:

 • posiadanie odpowiednich zasobów do realizacji działalności laboratoryjnej, tj. personelu, pomieszczeń, wyposażenia, spójności pomiarowej, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz,
 • zobowiązanie personelu do zachowania bezstronności, niezależności i poufności na wszystkich szczeblach organizacyjnych Instytutu,
 • unikanie działalności, która może stanowić konflikt interesów, co jest zagwarantowane poprzez wprowadzenie Mapy obiegu próbki oraz podejmowanie współpracy z klientami zainteresowanymi zlecaniem usług w zakresie działalności badawczo-rozwojowej za pośrednictwem celowej spółki InnoNIL,
 • zaangażowanie Dyrekcji Instytutu i pozostałego personelu w tworzenie, wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • zapoznanie personelu z dokumentacją systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi,
 • stałe podnoszenie kompetencji technicznych personelu podczas szkoleń i konferencji,
 • identyfikację zagrożeń i szans celem zwiększenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • udział w badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych,
 • obiektywne rozpatrywanie skarg,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej oraz z klientami,
 • aktywny udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia,
 • zaangażowanie w procesy legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia,
 • występowanie jako biegły instytucjonalny.

Personel zna treść niniejszej polityki i w świadomy sposób realizuje jej postanowienia.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
  * Pole wymagane