Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

Rozdział VI

Rozdział VII

Rozdział VIII


STATUT
Narodowego Instytutu Leków

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Narodowy Instytut Leków, zwany dalej „Instytutem”, został utworzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo – rozwojowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Dz. U. Nr 150, poz. 1251) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie (Dz. U. Nr 210, poz. 1554) i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”;
2) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych;
3) niniejszego Statutu.
2. Narodowy Instytut Leków jest następcą prawnym Instytutu Leków powołanego mocą uchwały Nr 393 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie powołania Instytutu Leków (M. P. A Nr 44, poz. 622).

§ 2

1. Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym, będącym państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną.
2. Instytut ma prawo używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą „Narodowy Instytut Leków w Warszawie” w otoku.
3. Narodowy Instytut Leków może używać nazwy skróconej – NIL.
4. Symbolem Instytutu jest okrągły znak graficzny przedstawiający pośrodku wizerunek węża eskulapa otoczony na górze napisem w języku polskim – „Narodowy Instytut Leków” oraz na dole w języku angielskim – „National Medicines Institute”, którego szczegółowy wzór określony jest w załączniku nr 1 do Statutu.

§ 3

Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.

 

Rozdział II.
Przedmiot działalności i zadania Instytutu
§ 5

1. Przedmiotem działalności Instytutu jest w szczególności:
1) działalność naukowa oraz badawczo-rozwojowa;
2) działalność kontrolna;
3) działalność ekspercka;
4) działalność edukacyjna;
5) pełnienie funkcji instytucji depozytowej materiału biologicznego.
2. Instytut uczestniczy w państwowym systemie ochrony zdrowia poprzez realizację polityki zdrowotnej państwa.
3. Instytut pełni funkcję Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (NLKPLWMiPB) jako Official Medicines Control Laboratory (OMCL) w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie projektów badawczych, badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych i biologicznych;
2) działalność w ramach funkcji NLKPLWMiPB w tym:
a) prowadzenie na zlecenie Inspekcji Farmaceutycznej, Sanitarnej i Weterynaryjnej państwowej kontroli jakości, bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności działania produktów, w tym produktów leczniczych stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, suplementów diety, żywności specjalnego medycznego przeznaczenia (Food for Special Medical Purpose – FSMP) oraz innych produktów dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt,
b) prowadzenie na zlecenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) kontroli produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz badań w ramach procesu dopuszczania do obrotu oraz zmian w pozwoleniu i dokumentacji,
c) prowadzenie, we współpracy z właściwymi jednostkami, kontroli seryjnej wstępnej produktów immunologicznych i krwiopochodnych (Official Control Authority Batch Release – OCABR),
d) merytoryczna ocena dokumentacji na zlecenie URPLWMiPB;
3) opracowywanie i opiniowanie standardów metod badań i wymagań farmakopealnych oraz innych prac normalizacyjnych w zakresie kompetencji Instytutu;
4) prowadzenie badań naukowych i badawczo-rozwojowych dotyczących tematycznie zakresu wymienionego w pkt 1-3, a w szczególności opracowywanie i standaryzowanie metod fizyko-chemicznych, biologicznych oraz farmakologicznych oceny produktów leczniczych, substancji aktywnych i pomocniczych, zanieczyszczeń w produktach leczniczych i wyrobach medycznych oraz oceny produktów biobójczych i suplementów diety;
5) współpraca z Laboratoriami Kontroli Jakości Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych oraz z innymi laboratoriami w ramach programów edukacyjnych dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinach farmacji i medycyny;
6) inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinach farmacji i medycyny, w tym na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
7) opracowywanie opinii, ekspertyz i zaleceń, udzielanie konsultacji, uczestniczenie w pracach krajowych i międzynarodowych grup eksperckich;
8) prowadzenie praktyk studenckich, prac magisterskich i doktorskich, szkoleń indywidualnych, warsztatów, kursów specjalizacyjnych, kwalifikacyjnych, dokształcających i doskonalących, studiów podyplomowych i doktoranckich oraz organizowanie i czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych i szkoleniowych;
9) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie wykonywanych zadań;
10) wydawanie atestów i certyfikatów w zakresie kompetencji Instytutu;
11) monitorowanie występowania wybranych zakażeń i chorób zakaźnych, odporności przeciwzakaźnej oraz oporności drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki;
12) prowadzenie prac wdrożeniowych z zakresu nowych metod diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób o znaczeniu społecznym;
13) opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony zdrowia w ramach kompetencji Instytutu;
14) prowadzenie działalności diagnostycznej i referencyjnej w szczególności w zakresie wysoko specjalistycznej diagnostyki zakażeń i chorób infekcyjnych;
15) podejmowanie działań zmierzających do harmonizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z wymaganiami UE, m.in. poprzez uczestnictwo w programach eksperckich i sieciach międzynarodowych dotyczących dostosowywania systemów monitorowania, kontroli, diagnostyki i jakości;
16) prowadzenie badań i wdrażanie standardów oraz algorytmów logistycznych dotyczących sytuacji nadzwyczajnych, w zakresie kompetencji Instytutu;
17) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;
18) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia i inne jednostki administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania.

§ 7

Instytut realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, nawiązywanie i wspieranie współpracy krajowej i międzynarodowej z instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia: Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), URPLWMiPB oraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii (GIW), Polską Akademią Nauk (PAN), szkołami wyższymi, innymi instytutami badawczymi, podmiotami leczniczymi, zakładami przemysłowymi oraz stowarzyszeniami, a także z odpowiednimi organizacjami i instytucjami naukowymi i kontrolnymi, w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, kontrolnej, eksperckiej, dydaktycznej i szkoleniowej;
2) współpracę w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych z Europejskim Dyrektoriatem Jakości Leków (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare – EDQM) oraz Siecią Europejskich Państwowych Laboratoriów Kontroli Leków (European Network of Official Medicines Control Laboratories – OMCL Network);
3) udział w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez EDQM i inne organizacje krajowe i międzynarodowe;
4) współpracę z Europejskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), Państwową Inspekcją Sanitarną oraz udział w Europejskim Systemie Wczesnego Powiadamiania i Reagowania (Early Warning and Response System – EWRS) w zakresie prowadzonej działalności;
5) współpracę z Państwowymi Inspekcjami: Farmaceutyczną, Sanitarną i Weterynaryjną oraz EDQM przy opracowywaniu kryteriów kontroli jakości produktów leczniczych;
6) inicjowanie i współudział w opracowywaniu aktów prawnych w zakresie swojej działalności, w tym ich dostosowaniu do aktualnych wymagań UE;
7) organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów, seminariów, kursów, szkoleń podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie prowadzonej działalności.

 

Rozdział III.
Organy Instytutu
§ 8

1. Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.
2. Uprawnienia i obowiązki organów określonych w ust. 1 regulują w szczególności przepisy Ustawy.

§ 9

Dyrektora oraz zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący.

§ 10

1. Zadania i uprawnienia Dyrektora określa Ustawa.
2. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu.
3. Dyrektor może udzielać prokury oraz ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas ich działania.
4. Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy działają w granicach przyznanych im uprawnień.

§ 11

1. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy Zastępców: ds. Naukowych, ds. Badań Kontrolnych, ds. Administracyjno-Ekonomicznych oraz Głównego Księgowego i Kierowników Jednostek Organizacyjnych.
2. Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Zastępcy Dyrektora nadzorują działalność jednostek w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

§ 12

1. Organem doradczym Dyrektora jest Kolegium Instytutu.
2. Członków Kolegium Instytutu powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 13

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
3. Zadania Rady Naukowej i uprawnienia jej członków określa Ustawa.
W szczególności do zadań Rady Naukowej należy:
1) uchwalanie statutu;
2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych, oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań;
4) zatwierdzanie planów dotyczących obszarów działalności naukowej i badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej;
5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego;
7) opiniowanie rocznego planu finansowego;
8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
9) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
10) opiniowanie kwalifikacji kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach;
11) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów i staży naukowych;
12) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego, w zakresie posiadanych uprawnień;
13) wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
14) opiniowanie programów studiów podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez Instytut;.
15) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
16) przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
18) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doszkalających;
19) wybieranie elektorów do Rady Głównej Instytutów Badawczych;
20) powoływanie i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego w NIL.;
4. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 5, 7-11 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
5. W skład Rady Naukowej, w liczbie 30 członków, wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu, w liczbie 15, w tym:
a) 10 pracowników z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego;
b) 4 pracowników ze stopniem naukowym doktora;
c) pracownik z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym;
2) osoby niebędące pracownikami Instytutu, w liczbie 15.
6. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej, jeżeli ich liczba jest równa lub mniejsza niż liczba należnych im miejsc w Radzie.
7. Do Rady Naukowej wchodzą osoby spoza Instytutu posiadające, co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, które powołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
8. W skład Rady Naukowej wchodzi Dyrektor, zastępca Dyrektora ds. Naukowych oraz pozostali zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i są zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 4.
9. Tryb wyborów określa Regulamin Wyborów ustanowiony przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
10. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
11. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego zastępców, zgodnie z przepisami Ustawy.
12. Członkowie Rady Naukowej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Naukowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także mogą głosować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia tajność głosowania.

Rozdział IV.
Organizacja Instytutu
§ 14

1. Strukturę organizacyjną Instytutu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
2. Dyrektor może tworzyć i likwidować oddziały na terenie kraju, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

Rozdział V.
Pracownicy Instytutu
§ 15

Obowiązki i prawa pracowników Instytutu określa Ustawa i inne źródła prawa pracy.

§ 16

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników NIL, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk określa Ustawa, właściwe regulaminy, zakładowy układ zbiorowy pracy, jeśli jest zawarty, a w sprawach nieuregulowanych – przepisy prawa pracy.
2. Zatrudnienie pracownika naukowego poprzedzone jest konkursem.
3. Pracownikiem naukowym w NIL może być osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe udokumentowane adekwatnym dla danego stanowiska dorobkiem naukowym.
4. Konkurs, o którym mowa ust. 2 ogłasza Dyrektor w drodze zarządzenia zawierającego w szczególności: nazwę stanowiska którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów.
5. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora, w skład której wchodzą pracownicy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Komisja konkursowa działa na podstawie regulaminu ustanowionego przez Dyrektora.
6. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej NIL, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
7. Na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową oraz opinii Rady Naukowej wyłaniany jest zwycięzca konkursu.
8. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy konkursu dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
9. Podstawowe miejsce pracy pracowników naukowych, badawczo-technicznych oraz inżynieryjno-technicznych, ustala się na podstawie składanego pracodawcy pisemnego oświadczenia pracownika. Pracownik może wskazać podstawowe miejsce pracy tylko w jednej jednostce, bez względu na liczbę jednostek naukowych, w których jest zatrudniony.
10. Zasady i tryb zatrudnienia na stanowiskach Kierowniczych Jednostek Organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych określone są w Regulaminie Organizacyjnym. Zatrudnianie na te stanowiska, następuje po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. Zwalnianie z tych stanowisk, w sytuacji innej niż na prośbę zainteresowanego, wymaga zasięgnięcia opinii Rady Naukowej i nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Instytutu.
11. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym, w innej sytuacji niż na jego wniosek, wymaga zasięgnięcia opinii Rady Naukowej wydawanej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku przez Dyrektora. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy Dyrektor powiadamia Przewodniczącego Rady Naukowej.

Rozdział VI.
Postępowanie dyscyplinarne
§ 17

1. Rzecznika Dyscyplinarnego w Instytucie powołuje na 4-letnią kadencję Rada Naukowa, spośród pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Rzecznik Dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie Rady Naukowej lub z urzędu – w przypadkach określonych w Ustawie.

§ 18

1. Komisja Dyscyplinarna, określona w Ustawie jest wybierana na 4-letnią kadencję.
2. Wybory do Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 przebiegają w następującym trybie:
1) Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Naukowej w drodze zarządzenia powołuje w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku Komisję Wyborczą składającą się z 5 członków spośród pracowników Instytutu, nieposiadających biernego prawa wyborczego oraz wskazuje Przewodniczącego Komisji;
2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok do dnia rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej z wyłączeniem Dyrektora, jego Zastępców i Rzecznika Dyscyplinarnego;
4) kandydatury należy zgłaszać na piśmie do Przewodniczącego Komisji Wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora;
5) Komisja Wyborcza informuje uprawnionych pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów. Wybory odbywają się w terminie nieprzekraczającym 28 dni od upływu terminu zgłoszenia kandydatów;
6) głosowanie jest tajne;
7) w skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów; w przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, zarządza się dla tych kandydatów kolejną turę wyborów na nieobsadzone miejsca na liście;
8) Komisja Wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi;
9) Dyrektor ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej Instytutu i na tablicy ogłoszeń;
10) na pierwszym posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego i ustalają regulamin działania Komisji.
3. Komisja Dyscyplinarna, o której mowa w ust. 1, rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stanowiących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.
4. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
7. Jeżeli w toku kadencji zajdzie taka potrzeba – Dyrektor zarządza wybory uzupełniające. Osoba, która weszła w skład Komisji Dyscyplinarnej w toku kadencji sprawuje swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.

Rozdział VII.
Gospodarka finansowa Instytutu
§ 19

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2. Instytut tworzy fundusz statutowy, rezerwowy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w Ustawie i odrębnych przepisach.
3. Instytut może tworzyć inne fundusze na zasadach określonych w Ustawie i odrębnych przepisach.
4. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów Instytutu przechodzą na rok następny.
5. Instytut, w ramach posiadanych środków finansowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów o wynagradzaniu, ustala samodzielnie wielkość środków na wynagrodzenia.
6. Instytut może prowadzić inną działalność, zgodną z działalnością statutową, wydzieloną pod względem finansowym i rachunkowym.
7. Instytut może osiągać przychody z tytułu upowszechniania i wdrażania wyników swojej działalności oraz uczestniczyć w efektach ekonomicznych powstałych z tego tytułu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8. Instytut sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie odrębnych przepisów.
9. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister nadzorujący Instytut.
10. Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
11. Dyrektor Instytutu przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek dotyczący podziału zysku, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
12. Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Instytutu, dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe
§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.
3. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. W dniu zatwierdzenia Statutu traci moc Statut Narodowego Instytutu Leków zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 22 maja 2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane