Informacje o placówce

Narodowy Instytut Leków (NIL) powstał w wyniku połączenia Instytutu Leków z siedzibą w Warszawie oraz Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek z siedzibą w Warszawie otrzymując wówczas nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dnia 8 grudnia 2006 r. Instytut otrzymał nazwę Narodowy Instytut Leków (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r., Dz. U. Nr 210 poz. 1554 ).

Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym, działającym na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Wśród najważniejszych zadań powierzonych przez Ministra Zdrowia jest prowadzenie kontroli jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych. NIL, wraz z innymi narodowymi laboratoriami kontrolnymi w EU, tworzy sieć laboratoriów, które współpracując z Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków i Ochrony Zdrowia (link otworzy się w nowej karcie), sprawują nadzór nad bezpieczeństwem i jakością leków w całej EU. NIL działa w interesie i na rzecz każdego pacjenta, stojąc na straży bezpiecznych, skutecznych terapeutycznie i jednocześnie wysokiej jakości leków.

W ramach ważnych społecznie zadań Instytut bierze aktywny udział w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez niebezpieczne drobnoustroje. W Instytucie działają dwa krajowe ośrodki referencyjne KOROUN (link otworzy się w nowej karcie) i KORLD (link otworzy się w nowej karcie), monitorujące rozprzestrzenianie się w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym opornych szczepów gatunków bakterii, istotnych z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego na obszarze Polski. Poprzez badania lekowrażliwości, mechanizmów oporności, badania serologiczne, wydawanie rekomendacji oraz prowadzenie szkoleń i kampanii informacyjnych, NIL przeciwdziała poważnemu zagrożeniu powstawania i szerzenia się antybiotykooporności u drobnoustrojów oraz dostarcza danych niezbędnych do podjęcia właściwej immunoprofilaktyki wybranych zakażeń inwazyjnych.

Instytut pełni rolę biegłego instytucjonalnego w wielu sprawach związanych z fałszowaniem leków i suplementów diety. Zajmuje się również wykrywaniem substancji zabronionych w sporcie oraz nowych substancji psychoaktywnych. W NIL na podstawie wyników badań sporządzane są ekspertyzy dla organów ścigania oraz instytucji państwowych odpowiedzialnych za regulacje prawne w przedmiotowym zakresie.

Działalność Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny nauki jak farmacja, farmakologia, chemia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, biologia molekularna, epidemiologia, serologia, wakcynologia, diagnostyka. Wiele realizowanych projektów ma charakter nowatorski w skali kraju i Europy, między innymi w zakresie badań biologii komórki, mikrobiologii molekularnej, lekooporności drobnoustrojów, skuteczności programów nadzoru nad zakażeniami, efektywności szczepień ochronnych oraz leków przeciwbakteryjnych, a także badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi.

Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, instytutów naukowych i wyższych uczelni.

NIL pełni również rolę laboratorium usługowego dla podmiotów prywatnych. Poprzez spółkę celową InnoNIL oferowane są usługi m.in. w zakresie: oceny jakości surowców farmaceutycznych i substancji czynnych, opracowywania metod analitycznych, badania biozgodności i bezpieczeństwa chemicznego wyrobów medycznych, badania jakości probiotyków, jak również w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych.

Narodowy Instytut Leków posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co potwierdza Certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji i atestacja wydana przez Europejski Dyrektoriat Jakości Leków (link otworzy się w nowej karcie) w Strasburgu.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384

Biuro Dyrektora

tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652

sekretariat@nil.gov.pl

Intranet (otworzy się w nowym oknie)

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zabezpieczenie przed robotami dla formularza kontaktowego.
    * Pole wymagane