Praktyki studenckie

Zgłoszenia na praktyki studenckie w Narodowym Instytucie Leków przyjmujemy
w następującej procedurze.

1. Korzystając z informacji na stronie internetowej NIL (zakładka „Zakłady w Instytucie” w stopce strony), student wybiera komórkę organizacyjną, do której będzie aplikował o odbycie praktyk.

2. Za pośrednictwem sekretariatu danego Zakładu, kontaktuje się z jego kierownikiem, który wyznacza pracownika odpowiedzialnego za opiekę merytoryczną nad studentem (opiekuna praktyk).

3. Z opiekunem praktyk student ustala wstępnie termin i program praktyk.

4. Obsługę formalną praktyk zapewnia Biuro Organizacji Działalności Naukowo‑Badawczej z Biblioteką (Biuro BD), gdzie student składa podanie skierowane do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych NIL z prośbą o zgodę na odbycie praktyk (załącznik nr 1).

5. Po otrzymaniu z Biura BD informacji o pozytywnym rozpatrzeniu podania, student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

  •  zaświadczenie o statusie studenta (wydane przez dziekanat Uczelni);
  •  zaświadczenie o ubezpieczeniu OC i NNW w okresie odbywania praktyk;
  •  umowa/porozumienie ws. praktyk studenckich między Uczelnią a NIL.

6. Jeżeli Uczelnia nie dysponuje wzorem umowy/porozumienia ws. praktyk lub praktyki
są pozaobowiązkowe to należy wykorzystać wzór NIL umowy dwustronnej  (załącznik nr 2)
lub trójstronnej (załącznik nr 3) wraz z umową o zachowaniu poufności (załącznik nr 4)
i wypełnić je odpowiednio w 2 lub 3 egzemplarzach.

7. W przypadku konieczności wydania innych dokumentów (zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, programu praktyk itp.), student dostarcza również wzory formularzy z Uczelni.

8. Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, Biuro BD, przekazuje studentowi informację o możliwości odbioru podpisanych ze strony NIL egzemplarzy.

9. Przed rozpoczęciem praktyk, Biuro BD, informuje studenta o terminie obowiązkowego szkolenia BHP.

10. Po odbyciu szkolenia student kierowany jest do odpowiedniego Zakładu, gdzie przechodzi
pod opiekę wyznaczonego pracownika.

11. Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość wydania przez Biuro BD, na prośbę studenta, zaświadczenia o ich odbyciu i/lub opinii od opiekuna praktyk.

12. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką NIL pod adresem mailowym: biuro.bd@nil.gov.pl lub pod numerem telefonu: 228412121 wew. 466.