Praktyki studenckie

Zgłoszenia na praktyki studenckie w Narodowym Instytucie Leków

Zgłoszenia na wakacyjne praktyki studenckie odbywają się na zasadach kolejności zgłoszeń oraz do wyczerpania miejsc

dodatkowo zgłoszenia są realizowane w następującej procedurze:

 • Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji na praktyki studenckie do Narodowego Instytutu Leków student zapoznaje się z wytycznymi swojej Uczelni/ Wydziału dot. realizacji i rozliczania praktyk.
 • Korzystając z informacji na stronie internetowej NIL (zakładka „Zakłady w Instytucie” w stopce strony), student wybiera komórkę organizacyjną, do której będzie aplikował o odbycie praktyk.
 • Za pośrednictwem sekretariatu danego Zakładu, kontaktuje się z jego kierownikiem, który wyznacza pracownika odpowiedzialnego za opiekę merytoryczną nad studentem (opiekuna praktyk), z którym ustala wstępnie termin i program praktyk.
 • Osoba zainteresowana przesyła na adres mailowy: bd@nil.gov.pl
 • maila ze zgłoszeniem na praktykę wraz z historią korespondencji pomiędzy osobą zainteresowaną a Opiekunem Praktyki NIL
 • Obsługę formalną praktyk zapewnia Biuro Organizacji Działalności Naukowo‑Badawczej z Biblioteką (Biuro BD), gdzie student składa podanie skierowane do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych NIL z prośbą o zgodę na odbycie praktyk (załącznik nr 1.) oraz wytyczne Uczelni/ Wydziału dot. realizacji i rozliczania praktyk.
 • Po otrzymaniu z Biura BD informacji o pozytywnym rozpatrzeniu podania, student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:
 • zaświadczenie o statusie studenta (wydane przez dziekanat Uczelni);
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu OC i NNW w okresie odbywania praktyk;
 • umowa/porozumienie ws. praktyk studenckich między Uczelnią a NIL.
 • Jeżeli Uczelnia nie dysponuje wzorem umowy/porozumienia ws. praktyk lub praktyki są pozaobowiązkowe to należy wykorzystać wzór NIL umowy dwustronnej (załącznik nr 2) lub trójstronnej (załącznik nr 3) wraz z umową o zachowaniu poufności (załącznik nr 4) i wypełnić je odpowiednio w 2 lub 3 egzemplarzach.
 • W przypadku konieczności wydania innych dokumentów (zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, programu praktyk itp.), student dostarcza również wzory formularzy z Uczelni.
 • Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, Biuro BD, przekazuje studentowi informację o możliwości odbioru podpisanych ze strony NIL egzemplarzy.
 • Przed rozpoczęciem praktyk, Biuro BD, informuje studenta o terminie obowiązkowego szkolenia BHP.
 • Po odbyciu szkolenia student kierowany jest do odpowiedniego Zakładu, gdzie przechodzi pod opiekę wyznaczonego pracownika.
 • Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość wydania przez Biuro BD, na prośbę studenta, zaświadczenia o ich odbyciu i/lub opinii od opiekuna praktyk.
 • W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką NIL pod adresem mailowym: bd@nil.gov.pl lub pod numerem telefonu: 228412121 wew. 341.

 

UWAGA!

Staże (w tym unijne) oraz praktyki absolwenckie przeprowadzane są w Narodowym Instytucie Leków w odrębnej procedurze i wymagają kontraktu z Działem Kadr, Płac i Organizacji NIL pod adresem mailowym lub pod numerem telefonu +48 22 841 53 03


Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Zakład Mikrobiologii Molekularnej oraz  Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków w tym roku nie przyjmuje praktykantów

Oświadczenie Dyrektora Naczelnego

oswiadczenie-DN-ws.-praktyk-w-2021-r._korekta

1 Podanie o praktyki

2 Umowa o praktyki_dwustronna

3 Umowa o praktyki_trójstronna

4 Umowa o poufności