Prace dyplomowe

Zgłoszenia na wykonanie pracy dyplomowej w Narodowym Instytucie Leków przyjmujemy w następującej procedurze.

1. Korzystając z informacji na stronie internetowej NIL (zakładka „Zakłady w Instytucie” w stopce strony), student wybiera komórkę organizacyjną, do której będzie aplikował o organizację wykonania pracy dyplomowej.

2. Za pośrednictwem sekretariatu danego Zakładu, kontaktuje się z jego kierownikiem, który wyznacza pracownika odpowiedzialnego za opiekę merytoryczną nad studentem (opiekuna naukowego).

3. Z opiekunem naukowym student ustala wstępnie termin i zakres wykonywanej pracy dyplomowej.

4. Obsługę formalną prac dyplomowych zapewnia Biuro Organizacji Działalności Naukowo‑Badawczej z Biblioteką (Biuro BD), gdzie student składa podanie skierowane do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych NIL
z prośbą o zgodę na organizację wykonania pracy dyplomowej (załącznik nr 1).

5. Po otrzymaniu z Biura BD informacji o pozytywnym rozpatrzeniu podania, student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o statusie studenta (wydane przez dziekanat Uczelni);
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu OC i NNW w okresie wykonywania pracy;
  • umowa/porozumienie ws. Wykonywania pracy dyplomowej między Uczelnią a NIL.

6. Jeżeli Uczelnia nie dysponuje wzorem umowy/porozumienia ws. organizacji wykonania pracy dyplomowej należy wykorzystać wzór NIL (załącznik nr 2) wraz z umową o zachowaniu poufności (załącznik nr 3).

7. Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, Biuro BD, przekazuje studentowi informację o możliwości odbioru podpisanych ze strony NIL egzemplarzy.

8. Przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wykonywania pracy, Biuro BD, informuje studenta
o terminie obowiązkowego szkolenia BHP.

9. Po odbyciu szkolenia student kierowany jest do odpowiedniego Zakładu, gdzie przechodzi
pod opiekę wyznaczonego pracownika.

10. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką NIL pod adresem mailowym: bd@nil.gov.pl lub pod numerem telefonu: 228412121 wew. 466.