Przewody doktorskie w NIL

W Narodowym Instytucie Leków Rada Naukowa NIL przeprowadza przewód doktorski i nadaje stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Regulaminie przeprowadzania przewodów doktorskich w NIL – załącznik nr 1

Przewód doktorski wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora zgodnie z § 2 w/w regulaminu. Dodatkowo kandydat składa kwestionariusz osobowy
na formularzu według wzoru – załącznik nr 2

Koordynatorem przewodów doktorskich jest  dr hab. prof. NIL Katarzyna Wiktorska
(e-mail: k.wiktorska@nil.gov.pl)

Obsługę administracyjną przewodów doktorskich prowadzi Biuro Organizacji Działalności
Naukowo – Badawczej z Biblioteką NIL (e-mail: biuro.bd@nil.gov.pl, tel.: 22 8412121 wew. 466)