Krajowe Ośrodki Referencyjne

KOROUN

Koroun monitoruje pozaszpitalne bakteryjne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem, w szczególności tych wywoływanych przez:( N. meningitidis, S. pneumoniaeH. influenzae )
Badania prowadzone w KOROUN są źródłem informacji niezbędnych m. in. dla celów tworzenia polityki szczepień ochronnych i schematów (rekomendacji) chemioprofilaktyki oraz schematów terapeutycznych na potrzeby wielu organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych zajmujących się polityka zdrowotną (MZ, GIS, WHO, ECDC).
Ponadto prowadzimy szkolenia dla mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów oraz współpracujemy ze Światową Organizacją Zdrowia jej agendami oraz w ramach Unii Europejskiej z
siecią laboratoriów zajmujących się podobną tematyką (np. ECDC, EU-IBIS, EMGM)
W ramach ośrodka prowadzimy również na bieżąco konsultacje na temat metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych.

KORLD

Do głównych zdań ośrodka należy opracowywanie aktualnych Rekomendacji doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki,
monitorowanie rozprzestrzeniania się w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym opornych szczepów gatunków bakterii, istotnych z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego na obszarze Polski oraz identyfikacja nowych mechanizmów oporności przy użyciu metod fenotypowych i genotypowych.
Identyfikujemy oraz oznaczamy lekowrażliwości nadsyłanych do Ośrodka szczepów bakteryjnych pochodzących z groźnych zakażeń oraz sprawiających trudności diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów alarmowych takich jak m in. : (enterokoki oporne na wankomycynę (fenotyp VRE), gronkowce oporne na meticilinę (MRSA i MRCNS),
pneumokoki oporne na penicylinę). Ponadto prowadzimy szkolenia mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów w zakresie metod oznaczania lekowrażliwości i klinicznej interpretacji wyników antybiogramów oraz analizy epidemiologicznej ognisk zakażeń.