white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | EnglishGranty realizowane w NIL
aktualizacja 07.06.2017
Lp Numer projektu Tytuł projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia Instytucja finansująca: nazwa programu Środki finansowe ogółem (PLN)
1 PBS2/A9/27/2013 Molekularne podstawy struktury, właściwości fizykochemicznych i formy farmaceutycznej insuliny ludzkiej i insuliny modyfikowanej biotechnologicznie Molecular basis of structure, physicochemical properties and pharmaceutical form of human insulin and biotechnological insulin prof. dr hab. Lech Kozerski 2014-02-01 2017-10-31 NCBR:
Program Badań Stosowanych
1.132.635 zł
2 604237 - NAREB NAREB - Nanoterapeutyki przeciw patogenom bakteryjnym opornym na antybiotyki NAREB - Nanotherapeutics for antibiotic resistant emerging bacterial pathogens dr Joanna Empel 2014-02-01 2018-01-31 Fundusze Europejskie:
FP7-NMP-2013-LARGE-7;
MNiSW:
współfinansowanie
1.084.920 zł
3 115583 - ENABLE ENABLE: Europejska inicjatywa poszukiwania nowych leków aktywnych wobec bakterii Gram-ujemnych ENABLE: European Gram Negative Antibacterial Engine dr Dorota Żabicka 2014-02-01 2019-12-31 Fundusze Europejskie: Platforma Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking);
MNiSW:
współfinansowanie
1.466.637 zł
4 2013/10/M/NZ2/00259 Paciorkowce grupy mitis: co różni i co łączy pneumokoki i inne gatunki tej grupy Streptococci from mitis group: defining the boundary between pathogenic Streptococcus pneumoniae and other commensal species dr hab. Ewa Sadowy, prof. NIL 2014-06-04 2017-12-03 NCN:
HARMONIA
642.720 zł
5 INNOMED/I/3/NCBR/2014 Laura - antyseptyczny produkt leczniczy na skórę i rany Laura - antiseptic medicinal product for skin and wounds dr hab. Zenon Jastrzębski, prof. NIL 2014-06-10 2017-05-31 NCBR:
INNOMED
862.958 zł
6 2013/11/B/ST4/00785 Fentanylowe opioidowe dopalacze: od molekularnego modelowania do badań in vitro Fentanyl opioid psychoactive substances: from molecular modeling to in vitro studies prof. dr hab. Joanna Sadlej 2014-08-22 2018-06-21 NCN:
OPUS
823.820 zł
7 2013/11/B/NZ7/02248 Zahamowanie aktywności kinazy białkowej PAK jako nowy cel terapeutyczny w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) Inhibition of p21-Activated Kinase (PAK) as a new molecular target in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML) dr hab. Sylwia Flis, prof. NIL 2014-09-10 2018-09-09 NCN:
OPUS
638.828 zł
8 2013/09/B/ST4/00106 Identyfikacja i badania strukturalne nowych substancji psychoaktywnych w narkotykach syntetycznych ostatniej generacji metodami fizykochemii organicznej LC-MS, GC-MS i NMR Identification and structural studies of new psychoactive substances in synthetic narcotics of last generation using organic chemical methods LC-MS, GC-MS and NMR prof. dr hab. Lech Kozerski 2014-10-01 2018-09-30 NCN:
OPUS
905.040 zł
9 2013/11/D/NZ7/01230 Badanie mechanizmu rozdziału chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów Mechanistic study on enantioseparations of the novel oxazolidinones dr Katarzyna Michalska 2014-10-07 2018-10-06 NCN:
SONATA
581.976 zł
10 2014/13/N/NZ7/00843 Charakterystyka klinicznych izolatów Enterococcus faecalis opornych na penicylinę Characteristic of penicillin-resistant clinical isolates of Enterococcus faecalis mgr Iwona Gawryszewska 2015-01-29 2018-01-28 NCN:
PRELUDIUM
149.760 zł
11 2014/15/N/NZ7/02960 Struktura klonalna i charakterystyka mobilomu Enterococcus faecalis opornego na glikopeptydy Clonal structure and mobilome of glycopeptide resistant Enterococcus faecalis mgr Ewa Wardal 2015-07-24 2018-07-23 NCN:
PRELUDIUM
149.640 zł
12 2016/21/B/NZ7/02075 Wielolekooporne szczepy Pseudomonas aeruginosa wytwarzające metalo-beta-laktamazy w Polsce; rozwój sytuacji epidemiologicznej na przestrzeni ponad 10 lat (2005-2015) Epidemiology of metallo-beta-lactamase-producing multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in Poland over the last decade, 2005-2015 prof. dr hab. Marek Gniadkowski 2017-02-01 2020-01-31 NCN:
OPUS 11
670.464 zł
13 2016/21/N/NZ7/03328 Opracowanie schematu typowania sekwencyjnego MLST Pseudomonas putida wraz z molekularną charakterystyką szczepów tego gatunku wytwarzających metalo-beta-laktamazy w Polsce The multilocus sequence typing (MLST) scheme for Pseudomonas putida and molecular epidemiology of metallo-beta-lactamase-producing P. putida in Poland mgr Paweł Urbanowicz 2017-02-01 2020-01-31 NCN:
PRELUDIUM 11
142.560 zł
14 2016/21/B/NZ7/01076 Wielolekooporne inwazyjne szczepy Streptococcus pneumoniae o serotypie 19A: nowe zagrożenie epidemiologiczne w Polsce Multidrug resistant Streptococcus pneumoniae invasive isolates of serotype 19A: a new epidemiological threat in Poland dr hab. Anna Skoczyńska, prof. NIL 2017-03-01 2020-02-29 NCN:
OPUS 11
1.089.430 zł
        

                 


Program Badawczo-Rozwojowy dla Młodych Pracowników Naukowych NIL
Konkurs 10.04.2017 - Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017
Program finansowany przez NIL z udziałem środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców.
aktualizacja 04.05.2017


Lp
Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu

Termin zakończenia

Środki finansowe ogółem (PLN)
 1 Identyfikacja oraz próba syntezy nowej grupy związków powstających podczas wysokotemperaturowej obróbki termicznej fito- i zoo-steroli  mgr inż. Adam Zmysłowski  2017-05-01  2017-12-31  22.592 zł
 2 Znaczenie ruchomych elementów genetycznych Streptococcus pneumoniae w rozprzestrzenianiu oporności na antybiotyki z grupy makrolidów mgr Agnieszka Bojarska  2017-05-01  2017-12-31  22.012 zł
 3 Identyfikacja nowych celi molekularnych w terapii potrójnie negatywnego raka sutka – badania in vitro w linii komórkowej MDA-MB-231 mgr Małgorzata Milczarek  2017-05-01   2017-12-31  22.012 zł
 4 Opracowanie strategii badania nieznanych substancji peptydowych i białkowych nielegalnego pochodzenia dr Magdalena Popławska  2017-05-01   2017-12-31  17.059 zł
 5 Ocena trwałości medokarilu ceftobiprolu – nowej cefalosporyny V generacji mgr Izabela Karpiuk  2017-05-01   2017-12-31  19.635 zł
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4