white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Konferencje, Szkolenia, Wykłady

Kurs dokształcający dla pielęgniarek, położnych łącznikowych

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO”

Terminy kursów planowanych w 2017:

II edycja     29 maja - 1 czerwca 2017

III edycja    jesień 2017

Kurs obejmuje podstawowy zakres informacji związanych z kontrolą zakażeń szpitalnych, przewidzianych dla zespołów łącznikowych, w tym podstawy prawne profilaktyki zakażeń, definicje zakażeń szpitalnych, podstawy monitorowania zakażeń w wybranych oddziałach szpitalnych, podstawy mikrobiologii klinicznej oraz wybrane procedury profilaktyki zakażeń obejmujące m.in. pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych, dekontaminację i higienę szpitalną, higienę rąk, izolację, środki ochrony indywidualnej, sterylizację wyrobów medycznych, postępowanie z odpadami medycznymi, oraz procedury profilaktyki ZUM (zakażeń układu moczowego), ZMO (zakażeń miejsca operowanego), zakażeń odcewnikowych, zakażeń u pacjentów dializowanych oraz zakażeń w OIT.
Kurs specjalistyczny dla lekarzy, przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych

TERMINY SESJI XXVII EDYCJI KURSU

I sesja 20-22 marca 2017r. (rozpoczęcie kursu)

II sesja 24-26 kwietnia 2017r.

III sesja 15-17 maja 2017r.

IV sesja 5-7 czerwca 2017r. (zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów)

Szkolenia obejmują pełny zakres tematyczny w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, postępowania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeństwa personelu medycznego.

Kurs spełnia wymogi rozporządzenia MZ w sprawie ujednoliconego tekstu rozp. MZ w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U.2014.746), w myśl którego przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych jest lekarz który posiada specjalizację inną niż epidemiologia lub higiena i epidemiologia, mikrobiologia lub mikrob. lekarska, choroby zakaźne, organizacja ochrony zdrowia lub zdrowie publiczne
oraz ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania takiego kursuKurs dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad odpadami medycznymi

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI”

Terminy kursów planowanych w I kwartale 2017:

II edycja  19 kwietnia 2017

III edycja   21 maja 2017

VI edycja   czerwiec 2017

V edycja   jesień 2017

Kurs kierowany do wszystkich osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem postępowania z odpadami medycznymi, w tym m.in. personelu medycznego (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych), inspektorów BHP, pracowników działów technicznych lub administracji, osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówką w której wytwarzane są odpady medyczne, zatrudnionych m.in. w:

  1. podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalnych (ZOL, ZPO, hospicjum)

  2. podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

  3. gabinetach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej

  4. medycznych laboratoriach diagnostycznych.