white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | EnglishBiuro Organizacji Działalności
Naukowo-Badawczej
 
  
Zespół
 
 biuro.bd@nil.gov.pl

mgr Jarosław Bysiek
mgr inż. Natalia Struzik
dr Katarzyna Sarna
telefonmaly (22) 841 21 21 w.141
 
Zadania Biura
 • obsługa projektów naukowych finansowanych z funduszy krajowych i europejskich;
 • obsługa naukowej działalności statutowej NIL;
 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie próbek do celów naukowych i badawczych;
 • przygotowywanie ankiety NIL o przyznanie kategorii naukowej;
 • prowadzenie prac związanych z okresową oceną pracowników naukowych i badawczo-technicznych;
 • koordynowanie i wprowadzanie informacji do Systemu Informacji o Nauce „POL-on”;
 • prowadzenie rejestru dóbr niematerialnych wynikającego z Regulaminu Zarządzania
  Prawami Autorskimi i prawami pokrewnymi NIL;
 • organizacja seminariów naukowych w NIL;
 • organizacja posiedzeń i obsługa techniczna Rady Naukowej;
 • organizacja praktyk studenckich;
 • obsługa sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych.