white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Zakład Farmakologii

Kierownik dr hab. n. farm. Zenon Jastrzębski, prof. NIL

22 841 06 42      /fax 22 841 56 20
e-mail z.jastrzebski@nil.gov.pl

Sekretariat (pok. 410)
Anna Domżała

22 841 06 42     /fax 22 841 56 20
e-mail sekretariatfa@nil.gov.pl


Działalność Zakładu:

Pracownie
Działalność kontrolna

System jakości
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Badania usługowe/wyposażenie
Współpraca

Publikacje

 

Pracownie

 

Pracownia Toksykologii i Zwierząt Doświadczalnych - FA1

Kierownik dr hab. n. farm. Sylwia Flis prof. nadzw.  (pok. 419)
e-mails.flis@nil.gov.pl
st. tech. Mirosława Duras - Grabalska (pok. 413)
st. tech. Barbara Husejnow (pok. 413)
st. tech. Tomasz Piotrowski (pok. 422)
st. tech. Michał Sawczyn (pok. 422)

    

Pracownia Chemiczno-Biologiczna - FA2

Kierownik dr n. farm. Małgorzata Remiszewska (pok. 416)   
22 851 52 20
e-mailm.remiszewska@nil.gov.pl
mgr Łukasz Szczuciński (pok. 419)
st. tech. Mirosława Duras - Grabalska (pok. 413)
st. tech. Katarzyna Więckowska (pok. 418)     

 

 

 [do góry]

Działaność kontrolna

 • Farmakopealne badania nadmiernej toksyczności produktów leczniczych i obecności substancji hipotensyjnych w roztworach iniekcyjnych;
 • Badania toksyczności ogólnoustrojowej (podanie jednorazowe);
 • Badania tolerancji miejscowej i działania uczulającego wg ISO;
 • Badania zawartości endotoksyn bakteryjnych i obecności substancji gorączkotwórczych;
 • Badania zanieczyszczeń cząsteczkami niewidocznymi okiem nieuzbrojonym;
 • Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego;
 • Badania farmakometryczne;
 • Badania biodostępności i biorównoważności leków na modelu zwierzęcym;
 • Analiza fizykochemiczna produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych;
 • Współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny i opiniowania dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej stanowiącej element wniosku o uzyskanie lub przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu bądź dokonanie zmian w pozwoleniu.

 [do góry]

 

Działalność w zakresie systemu jakości

 • Opracowywanie dokumentów związanych z systemem zarządzania jakością.
 • Udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości laboratoriów w ramach sieci OMCL.
 • Udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości w stosowaniu testu LAL (Associates of Cape Cod, Inc.).

  [do góry]

 

Działalność dydaktyczna

 • Szkolenia pracowników przemysłu farmaceutycznego w zakresie stosowania testu LAL w kontroli jakości leków.
 • Szkolenia z zakresu hodowli komórkowych i badań cytotoksyczności in vitro.
 • Praktyki wakacyjne dla studentów.

 [do góry]

Działalność naukowa

 • Rola modyfikacji epigenetycznych w mechanizmie działania leków przeciwnowotworowych.
 • Metylacja genów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie komórek a skuteczność terapii przeciwnowotworowej.
 • Badania nad synergizmem i antagonizmem działania leków.
 • Badania działania przeciwmiażdżycowego substancji pochodzenia naturalnego.
 • Badania farmakokinetyki i dystrybucji narządowej produktów leczniczych.
 • Badania toksyczności ogólnoustrojowej produktów leczniczych.
 • Recenzowanie prac i projektów naukowych.

Projekty badawcze

 • Biochemiczne aspekty działania przeciwmiażdżycowego wybranych substancji pochodzenia naturalnego a profilaktyka chorób układu krążenia. Badania na doświadczalnym modelu hiperlipidemii i aterosklerozy.
 • Badania farmakokinetyki i dystrybucji narządowej (sulforafan, selol)
 • Znaczenie interakcji leków dla bezpieczeństwa ich stosowania.
 • Interakcje wybranych cytostatyków ze związkami odwracającymi efekt modyfikacji epigenetycznych.
 • Ocena aktywności cytotoksycznej wybranych cytostatyków na komórki raka jelita grubego z wyciszonym genem DNMT1.
 • Popularyzacja wiedzy o wybranych produktach leczniczych i wybranych produktach "z pogranicza" jako element edukacji w zakresie zdrowia publicznego.

 [do góry]

Działalność usługowa

 • Badania tolerancji miejscowej z uwzględnieniem oceny histopatologicznej tkanek pobranych z miejsca aplikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami CPMP i PN-EN ISO (podanie naskórne, śródskórne, doustne, dospojówkowe, dopochwowe, doodbytnicze, dootrzewnowe, domięśniowe, dożylne, dokostne, implantacja).
 • Badania działania uczulającego produktów leczniczych i wyrobów medycznych metodą Buehlera.
 • Badania obecności substancji gorączkotwórczych na królikach i endotoksyn bakteryjnych (test LAL) w produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
 • Badania nadmiernej toksyczności i obecności substancji hypotensyjnych metodami farmakopealnymi.
 • Badania toksyczności in vivo (podanie jednorazowe) i in vitro.
 • Badania toksycznej interakcji leków (metoda izobolograficzna).
 • Badania aktywności farmakologicznej leków - działanie nasenne, ogólnie znieczulające, miejscowo znieczulające, przeciwbólowe i przeciwdrgawkowe.
 • Badania aktywności leków wpływających na układ krążenia (glikozydy kardenolidowe).
 • Badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w surowcach i preparatach farmaceutycznych (proszki, emulsje, zawiesiny) oraz oznaczanie w preparatach stosowanych dożylnie zanieczyszczeń cząstkami niewidocznymi okiem nieuzbrojonym.
 • Badania jakościowe i ilościowe produktów leczniczych na zgodność ze specyfikacją wytwórcy.
 • Szkolenia z zakresu stosowania testu LAL.

Wyposażenie

 • system HPLC- Shimadzu z detektorem UV i spektrofluorometrycznym;
 • system HPLC - DIONEX z detektorem UV i detektorem refraktometrycznym;
 • spektrofotometr UV-VIS - Shimadzu;
 • sprzęt do hodowli komórkowej;
 • laserowy analizator wielkości cząstek (proszki, emulsje, zawiesiny) Mastersizer S;
 • licznik cząstek w płynach Autocounter ALPS 100L;
 • czytnik mikropłytek ELx808 cse z oprogramowaniem do oznaczania endotoksyn bakteryjnych metodą turbidymetryczną;
 • wielokanałowy miernik temperatury WMT-48 S/K z kalibratorem sond do pomiarów ciepłoty ciała królików;
 • komputerowy zestaw MultiScanBase do pomiarów planimetrycznych;
 • cieplarki, osmometr, wirówki, pH-metry, wagi, homogenizator Polymix, wytrząsarki, łaźnie wodne, mikroskopy, suszarki, system oczyszczania wody, zestawy do elektroforezy, termobloki, termocykler, zestaw do archiwizacji żeli.

 [do góry]

Współpraca

 • Zakład Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury WUM w Warszawie w zakresie badań histopatologicznych tkanek pobranych z miejsc aplikacji produktów leczniczych oraz doskonalenia metod badań tolerancji miejscowej leków i wyrobów medycznych.
 • Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w zakresie mechanizmów działania roślinnych substancji bioaktywnych.
 • Departement of Medical Chemistry, School of Pharmacy, The Hebrew University of Jerusalem oraz Institute of Cardiology, Kaplan University Medical Center, Rehovot, Israel w zakresie działania przeciwmiażdżycowego wybranych produktów pochodzenia naturalnego i leków roślinnych oraz profilaktyki chorób układu krążenia.
 • Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA, IBB PAN, Warszawa.
 • Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska.
 • Farmakopa Polska ( Podkomisja ds. Antybiotyków i Metod Biologicznych).

[do góry] 

Wybrane publikacje

 1. Jędrych E., Flis S., Sofińska K., Jastrzębski Z., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z.
  Evaluation of cytotoxic effect of 5-fluorouracil on human carcinoma cells in microfluidic system
  Sensors and Actuators B160 (2011) 1544-1551 
 2. Flis S, Flis K, Gnyszka A, Spławiński A.
  MS275 enhances cytotoxicity induced by 5-fluorouracil in the colorectal cancer cells.
  Eur J Pharmacol 2010: 627: 26 32.
 3. Flis S, Gnyszka A, Spławiński A.
  HDAC inhibitors, MS275 and SBHA, enhance cytotoxicity induced by oxaliplatin in the colorectal cancer cell lines.
  BBRC 2009: 336-341.
 4. Flis S, Gnyszka A, Misiewicz-Krzemińska I, Spławiński A.
  Decytabine enhances cytotoxicity induced by oxaliplatin and 5 fluorouracil in the colorectal cancer cell line Colo 205.
  Cancer Cell Inter. 2009: 9: 10.
 5. Gorinstein S, Leontowicz H, Leontowicz M, Jastrzębski Z, Najman K, Tashma Z, Katrich E, Heo BG, Cho JY, Park YJ, Trakhtenberg S.
  The influence of raw and processed garlic and onions on plasma classical and non-classical atherosclerosis indices: investigations in vitro and in vivo.
  Phytother Res. 2010: 24:706-14.
 6. Flis S, Spławiński J.
  Inhibitory effects of 5 fluorouracil and oxaliplatin on human colorectal cancer cells survival are synergistically enhanced by sulindac sulfide.
  Anticancer Res. 2009: 29: 435 442.
 7. Gorinstein S., Leontowicz M., Leontowicz H., Namieśnik J., Jastrzębski Z., Drzewiecki J., Park, Y.-S., Ham K.-S., Heo B.-G, Trakhtenberg, S.
  Influence of mussels (Mutilus galloprovincialis ) from polluted and non-polluted areas on some atherosclerosis indices in rats fed cholesterol.
  Food Chem 2008: 111, 381-386.
 8. Gorinstein S., Jastrzębski Z., Leontowicz H., Leontowicz M., Namiesnik J., Najman K., Park Y-S, Heo B-G, Cho J-Y, Bae J-H.
  Comparative control of the bioactivity of some frequently consumed vegetables subjected to different processing conditions.
  Food Control, 2009: 20, 407-413.
 9. Flis S, Flis K, Spławiński J.
  Epigenetic modifications and cancer.
  Nowotwory Journal of Oncology 2007: 57: 427-434.
 10. Gorinstein S., Jastrzębski Z., Namieśnik J., Leontowicz H., Leontowicz M., Trakhtenberg S.
  The atherosclerotic heart disease and protecting properties of garlic: contemporary data.
  Mol Nutr Food Res 2007: 51, 1365-1381.
 11. Gorinstein Sh., Caspi A., Libman I., Leontowicz H., Leontowicz M., Tashma Z., Katrich E., Jastrzębski Z., Trakhtenberg S.
  Bioactivity of beer and its influence on human metabolism.
  Int J Food Sci Nutr 2007: 58, 94-107.
 12. Jastrzębski Z., Gorinstein Sh., Czyżewska-Szafran H., Leontowicz H., Leontowicz M., Trakhtenberg S., Remiszewska M.
  The effect of short-term lyophilized beer on established hypertension in rats.
  Food Chem Toxicol 2007: 45, 296-302.
 13. Jastrzębski Z., Leontowicz H., Leontowicz M., Namieśnik J., Zachwieja Z., Barton H., Pawelzik E., Arancibia-Avila P., Toledo F., Gorinstein S.
  The bioactivity of processed garlic (Alium sativum) L.) as shown in vitro and in vivo studies on rats.
  Food Chem Toxicol. 2007: 45, 1626-1633.
 14. Jastrzębski Z., Napiórkowska L., Pykało R.
  The histopathological evaluation of the local tolerance of alendronate containing medicines.
  Endokrynol Pol 2007: 58, 11-17.
 15. Jastrzębski Z., Tashma Z., Katrich El., Gorinstein S.
  Biochemical characteristics of the herb mixture Prolipid as a plant food and medical remedy.
  Plant Foods Human Nutr 2007: 62, 145- 150.

[do góry]

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4
 • Farmakopealne badania nadmiernej toksyczności produktów leczniczych i obecności substancji hipotensyjnych w roztworach iniekcyjnych;
 • Badania toksyczności ogólnoustrojowej (podanie jednorazowe);
 • Badania tolerancji miejscowej i działania uczulającego wg ISO;
 • Badania zawartości endotoksyn bakteryjnych i obecności substancji gorączkotwórczych;
 • Badania zanieczyszczeń cząsteczkami niewidocznymi okiem nieuzbrojonym;
 • Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego;
 • Badania farmakometryczne;
 • Badania biodostępności i biorównoważności leków na modelu zwierzęcym;
 • Analiza fizykochemiczna produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych;
 • Współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny i opiniowania dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej stanowiącej element wniosku o uzyskanie lub przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu bądź dokonanie zmian w pozwoleniu.