white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Zakład Epidemiologii

i Mikrobiologii Klinicznej


Kierownik dr hab. n. med. Anna Skoczyńska, prof. NIL
 22 84 14 071 (w. 341)
fax. 22 841 29 49
 e-mail skoczek@cls.edu.pl 

Sekretariat
mgr Natalia Retmańska
22 84 11 222     fax 22 841 29 41
e-mail pionmikrobiol@cls.edu.pl

 

Działalność Zakładu:

Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa

Badania usługowe
Współpraca

Ośrodki Referencyjne
Publikacje

Działalność dydaktyczna

• Wykłady oraz szkolenia z zakresu mikrobiologii dla mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów
• Zakład organizuje praktyki wakacyjne dla studentów UW i SGGW
• Kierowanie i opieka nad wykonywaniem prac magisterskich
• Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych

Działalność naukowa

• Badania nad czynnikami etiologicznymi zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych w Polsce, ich zjadliwością, lekowrażliwością oraz mechanizmami oporności na leki
• Badania molekularnych mechanizmów zjadliwości i oporności wybranych gatunków bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich
• Monitorowanie częstości występowania szczególnie niebezpiecznych patogenów tzw. "patogenów alarmowych" oraz mechanizmów oporności w skali całego kraju
• Monitorowanie inwazyjnych pozaszpitalnych zakażeń bakteryjnych i charakterystyka izolatów je wywołujących
• Identyfikacja, charakteryzowanie szczepów/klonów epidemicznych wybranych drobnoustrojów oraz poznawanie dróg ich rozprzestrzeniania, zwłaszcza struktury klonalnej populacji patogenów w Polsce celem podejmowania działań zmierzających do ograniczania ich rozprzestrzeniania się i działań profilaktycznych
• Utrzymywanie kolekcji bakteryjnych kultur typowych i szczepów izolowanych z zakażeń i nosicielstwa dla celów naukowych i diagnostycznych (największa kolekcja patogenów bakteryjnych człowieka w Polsce "MIKROBANK" zawierająca ponad 50000 szczepów)
• Ocena testów i sprzętu diagnostycznego oraz udział w badaniach klinicznych leków przeciwbakteryjnych, w tym nowych substancji
• Opracowywanie ekspertyz epidemiologicznych i raportów, będących podstawą zaleceń w diagnostyce mikrobiologicznej, racjonalnej antybiotykoterapii i profilaktyce wybranych zakażeń
• Prowadzenie kursów podyplomowych krajowych (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) i międzynarodowych (np. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, American Society for Microbiology) 

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w ramach Unii Europejskiej
• MOSAR – "Mastering Hospital Antimicrobial Resistance and its spread into the Community" („Opanowywanie lekooporności drobnoustrojów szpitalnych i jej rozprzestrzeniania się do środowisk pozaszpitalnych"). Projekt 6 FP UE LSHP-CT-2007-037941
Okres realizacji 01.02.2007 – 31.07.2012r.
• CONCORD – "Control of community – acquired MRSA: Rationale and Development of counteractions". Projekt FP7-HEALTH-2007-B
Okres realizacji 01.01.2009 – 30.06.2012r.
• NMEN-PBP – „Functional organisation of penicillin binding proteins of Neisseria meningitidis". FP7 European Reintegration Grant (NMEN-PBP, 234876)
Okres realizacji 1.11.2009-1.11.2012
• ESAC III – „European Surveillance of Antibiotic Consumption UE"
• EARSS – „European Antibiotic Resistance Surveillance UE"
• IBD-labnet – "Coordination of Activities for Laboratory Surveillance of Invasive Bacterial Diseases (N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae) in Member States and EEA/EFTA countries" (ECDC/2011/014)

Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• SPUB MOSAR II
6 Program Ramowy. Decyzja Nr 934/6. PR UE/2009/7
Realizowany w ramach kontraktu LSHP-CT-2007-037941
Okres realizacji 01.02.2007 – 31.07.2012r.
• Specjalny Program Urządzenie Badawcze SPUB MIKROBANK 2
Decyzja Nr 3377/E-576/SPUB/ZS4/009/2011
Projekt roczny, kontynuowany od kilku lat
• NN 401 536 140 - „Analiza molekularna Streptococcus pyogenes izolowanych w Polsce w latach 2006-2012"
Okres realizacji 03.05.2011 – 02.05.2014r.
• NN 303 822 240 – „Charakterystyka genu regulatorowego M5005_spy1343 oraz regionu ato (M5005_spy1344-1349) i ich przypuszczalnego wpływu na wirulencję Streptococcus pyogenes"
Okres realizacji 03.05.2011 – 02.05.2014r.
• NN 401 535 940 - „Sekwencjonowanie nowej generacji jako metoda molekularnej charakterystyki inwazyjnych szczepów paciorkowców zieleniących grupy anginosus oraz narzędzie tworzenia nowych metod diagnostycznych"
Okres realizacji 03.05.2011 – 02.05.2014r.

Programy zdrowotne Ministerstwa Zdrowia
• NPOA – "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015"
Okres realizacji 2011 – 2015r.
• MODUŁ I -„Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009 - 2013" jako Modułu I realizowanego programu pt. „Narodowy program ochrony antybiotyków w Polsce"
Okres realizacji 2009 – 2013r.

Inne projekty
• "SENTRY Global Antimicrobial Surveillance Program" - Międzynarodowy, wieloośrodkowy projekt monitorowania oporności drobnoustrojów na leki
• Wieloośrodkowe badanie wrażliwości na leki i cech serologicznych bakterii wywołujących zakażenia dróg oddechowych w środowisku pozaszpitalnym w Polsce" (Kontynuacja Projektu Alexander na poziomie krajowym)
projekt roczny, kontynuowany
• ("Serological and molecular analysis of Neisseria meningitidis isolates responsible for invasive infections in Poland in the light of changing epidemiology and vaccination policy" (Serologiczna i molekularna analiza szczepów Neisseria meningitidis odpowiedzialnych za zakażenia inwazyjne w Polsce w świetle zmieniającej się epidemiologii i strategii szczepionkowej)
Okres realizacji 01.07.2010 – 30.06.2012r.

 

Usługi

• Potwierdzanie poprawności identyfikacji czynników etiologicznych i oznaczanie ich lekowrażliwości metodami referencyjnymi wraz z dokładnym wykrywaniem mechanizmów oporności bakterii odpowiedzialnych za szpitalne i pozaszpitalne zakażenia w Polsce
• Monitorowanie wrażliwości i mechanizmów oporności na leki, cech serologicznych drobnoustrojów i ich charakterystyka molekularna
• Ocena testów mikrobiologicznych i aparatury diagnostycznej
• Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i opracowywanie ekspertyz epidemiologicznych we współpracy z personelem szpitali i Zakładem Mikrobiologii Molekularnej
• Opracowywanie raportów będących podstawą zaleceń w diagnostyce mikrobiologicznej i racjonalnej antybiotykoterapii
• Badania kliniczne nowych leków przeciwbakteryjnych (jako centralne laboratorium mikrobiologiczne lub laboratorium mikrobiologiczne koordynujące i nadzorujące pracę innych laboratoriów)
• Działalność konsultacyjna świadczona na rzecz laboratoriów mikrobiologicznych i lekarzy praktyków

 

Wspólpraca

Współpraca krajowa:
• Szpitalne i pozaszpitalne, publiczne i niepubliczne laboratoria mikrobiologiczne na terenie całej Polski
• Główny Inspektorat Sanitarny
• Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Inspekcji Sanitarnej
• Ministerstwo Zdrowia
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
• Polskie Centrum Akredytacji
• Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO)
• Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w ramach wykonywanej działalności

Współpraca zagraniczna:
• ECDC - The European Centre for Disease Prevention and Control
• CDC- Centers for Disease Control and Prevention
• Instytuty, Uniwersytety, Szpitale biorące udział w projektach badawczych współrealizowanych przez Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

Udział w międzynarodowych sieciach naukowo-badawczych i grupach roboczych
• European Antimicrobial Resistance Surveillance System - EARSS (EU)
• European Surveillance of Antibiotic Consumption - ESAC (EU)
• Pneumococcal Molecular Epidemiology Network (PMEN)
• Centre for Molecular Epidemiology and Network of Epidemiology for Tracking Antibiotic Resistant
• Bacterial Pathogens in Southern and Eastern Europe (CEM/NET)
• European Monitoring Group on Meningococci (EMGM)
• European Meningococcal Epidemiology in Real Time (EMERT)
• Ogólnoświatowa Sieć Badań Oporności Drobnoustrojów na Leki i Epidemiologii - SENTRY Global Antimicrobial Surveillance
• Udział w międzynarodowym programie kontroli jakości organizowanym przez Światową Organizację Zdrowia wspólnie z Centers for Diseases Control and Prevention w Atlancie (CDC/WHO)
• National External Quality Assessment Scheme (UK NEQAS)
[do góry]

 

Ośrodki Referencyjne i Pracownie

 

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)
www.korld.edu.pl 

 22 85 14 670
fax 22 84 12 949
e-mail korld@cls.edu.pl
 
Kierownik: dr n. med. Dorota Żabicka
mgr Katarzyna Bojarska (zastępca Kierownika KORLD)
dr n. biol. Elżbieta Literacka
mgr inż. Katarzyna Malinowska
st. tech. Małgorzata HerdaKrajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)
www.koroun.edu.pl 

 22 84 11 233
fax. 22 84 10 065
e-mail koroun@cls.edu.pl

Kierownik: dr hab. n. med.  Anna Skoczyńska
dr n. med. Alicja Kuch  (zastępca Kierownika KOROUN)
dr n. biol. Izabela Waśko
mgr inż. biotechnol. Agnieszka Gołębiewska
mgr biol. Patrycja Ronkiewicz
mgr anal. med. Marlena Kiedrowska
Agnieszka Sajko - pomoc lab. 

Zespół ds. Gronkowców

Kierownik: dr n. biol. Joanna Empel
mgr Aleksandra Kozińska
mgr inż. Monika Orczykowska-Kotyna
mgr Aneta Wysmolińska


Zespół ds. Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
http://www.antybiotyki.edu.pl/

 22 84 13 367
fax 22 84 12 949
e-mail sekret@cls.edu.pl

Krajowy Konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej  prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
dr Beata Mazińska
mgr Anna Olczak-Pieńkowska


Samodzielne stanowiska
dr n. med. Elżbieta Stefaniuk
st. tech. Michał Sitkiewicz 

Wybrane publikacje

 1.             Żabicka D., Strzelecki J., Woźniak A., Strzelecki P., Sadowy E., Kuch A., Hryniewicz W. Efficiency of the Copheid Xpert vanA/vanB assay for screening of colonization with vancomycin-resistant enterococci during hospital outbreak. Antonie van Leeuwenhoek 2011, Published online: 29 November 2011.

2.             Skoczyńska A., Sadowy E., Bojarska K., Strzelecki J., Kuch A., Gołębiewska A., Waśko I., Foryś M., van der Linden M., Hryniewicz W.; Participants of a laboratory-based surveillance of community acquired invasive bacterial infections (BINet). The current status of invasive pneumococcal disease in Poland. Vaccine2011, 11: 2199-205.

3.             Sitkiewicz I., Babiak I., Hryniewicz W. Characterization of transcription within sdr region of Staphylococcus aureusAntonie van Leeuwenhoek 2011, 99:409-16.

4.             Baraniak A., Grabowska A., Izdebski R., Fiett J., Herda M., Bojarska K., Żabicka D., Kania-Pudlo M., Młynarczyk G,, Żak-Puławska Z., Hryniewicz W., Gniadkowski M.; The KPC-PL Study Group. Molecular characteristics  of KPC-producing Enterobacteriaceae AT the Elary stage of their dossemination in Poland, 2008-2009. Antimicrob Agents Chemother 2011, 12: 5493-99.

5.             McClean PHughes CTunney MGoossens HJans B, Mazinska B., Hryniewicz W.; European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) Nursing Home Project Group. Antimicrobial prescribing in European nursing homes. J Antimicrob Chemother 2011, 7: 1609-16.

6.             Adriaenssens N, Coenen S, Kroes AC, Versporten, Vankerckhoven V, Muller A, Blix HS, Goossens H; ESAC Project Group; Hryniewicz W. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): systemic antiviral use in Europe.J Antimicrob Chemother 2011 8:1897-905.

7.             Adriaenssens N, Coenen S, Versporten A, Muller A, Vankerckhoven V, Goossens H; ESAC Project Group; Hryniewicz W., Olczak-Pieńkowska A., Kravanja M., Ozorowski T. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): quality appraisal of antibiotic use in Europe.  J Antimicrob Chemother 2011, 66 Suppl 6:vi71-77.

8.             Coenen S, Adriaenssens N, Versporten A, Muller A, Minalu G, Faes C, Vankerckhoven V, Aerts M, Hens N, Molenberghs G, Goossens H; ESAC Project Group, Hryniewicz W., Olczak-Pieńkowska A., Kravanja M., Ozorowski T. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient use of tetracycklines, sulphonamides and trimethoprim, and other antibaciterials in Europe (1997-2009). J Antimicrob Chemother 2011, 66 Suppl 6:vi57-70.

9.             Adriaenssens N, Coenen S, Versporten A, Muller A, Minalu G, Faes C, Vankerckhoven V, Aerts M, Hens N, Molenberghs G, Goossens H; ESAC Project Group, Hryniewicz W., Olczak-Pieńkowska A., Kravanja M., Ozorowski T. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient quinolone use in Europe (1997-2009). J Antimicrob Chemother 2011, 66 Suppl 6:vi47-56.

10.         Adriaenssens N, Coenen S, Versporten A, Muller A, Minalu G, Faes C, Vankerckhoven V, Aerts M, Hens N, Molenberghs G, Goossens H; ESAC Project Group, Hryniewicz W., Olczak-Pieńkowska A., Kravanja M., Ozorowski T. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient macrolide, lincosamide and streptogramin (MLS) use in Europe (1997-2009). J Antimicrob Chemother 2011, 66 Suppl 6:vi37-45.

11.         Versporten A, Coenen S, Adriaenssens N, Muller A, Minalu G, Faes C, Vankerckhoven V, Aerts M, Hens N, Molenberghs G, Goossens H; ESAC Project Group, Hryniewicz W., Olczak-Pieńkowska A., Kravanja M., Ozorowski T. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient cephalosporin use in Europe (1997-2009). J Antimicrob Chemother 2011, 66 Suppl 6:vi25-35.

12.         Versporten A, Coenen S, Adriaenssens N, Muller A, Minalu G, Faes C, Vankerckhoven V, Aerts M, Hens N, Molenberghs G, Goossens H; ESAC Project Group, Hryniewicz W., Olczak-Pieńkowska A., Kravanja M., Ozorowski T. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient penicillin use in Europe (1997-2009). J Antimicrob Chemother 2011, 66 Suppl 6:vi13-23.

13.         Adriaenssens N, Coenen S, Versporten A, Muller A, Minalu G, Faes C, Vankerckhoven V, Aerts M, Hens N, Molenberghs G, Goossens H; ESAC Project Group. Hryniewicz W., Olczak-Pieńkowska A., Kravanja M., Ozorowski T. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient antibiotic use in Europe (1997-2009) J Antimicrob Chemother 2011, 66 Suppl 6:vi3-12.

14.         Obszańska K., Borek A., Hryniewicz W., Sitkiewicz I. Multilocus Variable Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) of Streptococcus pyogenes. J Microbiol Methods. 2011, 2: 143-9.

15.         Sitkiewicz I., Green N.M., Guo N., Mereghetti L., Musser J.M. Lateral gene transfer of streptococcal ICE element RD2 (region of difference 2) encoding secreted proteins. BMC Microbiol. 2011, 11: 65.

16.         Carroll RK, Beres SB, Sitkiewicz I., Peterson L, Matsunami RK, Engler DA, Flores AR, Sumby P, Musser JM. Evolution of diversity in epidemics revealed by analysis of the human bacterial pathogen group A Streptococcus.Epidemics. 2011, (3-4): 159-70

17.         Turlej A., Hryniewicz W., Empel J. Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) classification and typing methods: an overview. PJM, 2011, 2: 95-103.

18.         Borek A., Wilemska J., Izdebski R., Hryniewicz W., Sitkiewicz I. A New Rapid and Cost-Effective Method for Detection of Phages, ICEs and Virulence Factors Encoded by Streptococcus pyogenes. PJM, 2011, 3: 187-201.

19.         Strzelecki J., W. Hryniewicz., E. Sadowy. Gelatinase-Associated Phenotypes and Genotypes Among Clinical Isolates of Enterococcus faecalisPJM 2011, 4:287-92

20.         Romanowska JSobkowski MSzymańska-Michalak AKołodziej KDąbrowska ALipniacki APiasek APietrusiewicz ZMFiglerowicz MGuranowski ABoryski JStawiński JKraszewski A. Aryl H-phosphonates 17(N-aryl)phosphoramidates of pyrimidine nucleoside analogues and their synthesis, selected properties, and anti-HIV activity. J Med. Chem 2011, 19: 6482-91.