white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków


Kierownik dr hab. Beata Gruber-Bzura, prof. NIL
tel./fax (22) 841 39 91 w.306
b.gruber@nil.gov.pl

Sekretariat
Joanna Osińska

(22) 841 21 65      (22) 841 39 91
sekretariatbb@nil.gov.pl

 

 

Działalność Zakładu:

Działalność kontrolna
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Działalność usłogowa i wyposażenie
Współpraca

Pracownie
Publikacje

 

Działalność kontrolna

Zakład prowadzi działalność statutową związaną z kontrolą jakości i oceną dokumentacji farmaceutyczno-chemiczno-biologicznej następujących grup produktów leczniczych:

•    produkty krwiopochodne
•    wyroby medyczne w zakresie cyto- i genotoksyczności (metody akredytowane)
•    biofarmaceutyki (produkty wytwarzane metodami biotechnologicznymi z wykorzystaniem inżynierii genetycznej):
•    hormony (insulina, glukagon, hormon wzrostu, gonadotropiny)
•    krwiotwórcze czynniki wzrostu (erytropoetyna)
•    interferony
•    przeciwciała monoklonalne
•    enzymy i ich pochodne
•    białka pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie
•    naturalne i syntetyczne peptydy, aminokwasy i ich pochodne
•    witaminy (produkty proste i złożone z solami mineralnymi), metabolity i pochodne witamin, oleje naturalne, tj.: trany, oleje rybie, oleje roślinne z witaminami
•    mukopolisacharydy
•    cytostatyki (etopozyd, cyklofosfamid, metotreksat)
•    syntetyczne związki przeciwcukrzycowe
•    prostaglandyny
oraz:
•    wyroby medyczne do diagnostyki (testy ciążowe i owulacyjne)
•    produkty lecznicze przeznaczone do specjalnych celów żywieniowych

Zakład wykorzystuje większość metod stosowanych w szeroko pojętej analityce farmaceutycznej: 
•    spektrofotometrię i spektrofluorymetrię
•    fotometrię płomieniową
•    chromatografię (TLC, HPLC, RP-HPLC, SEC-HPLC)
•    elektroforezę (CE, IEF, PAGE) i densytometrię
•    metody biochemiczne i biologiczne in vivo i in vitro
•    metody biologii molekularnej (PCR, RT-PCR) 


W oparciu o hodowle komórek bakteryjnych, zwierzęcych i ludzkich Zakład wykonuje testy:
•    test Ames'a
•    test MTT, EZ4U, testy z czerwienią obojętną (NR) i błękitem trypanu (TB)
•    test mikrojądrowy
•    test komety
•    test na obecność przeciwciał HIV-1 i HIV-2 oraz antygenu HBs
•    testy do oceny aktywności immunomodulującej: hemaglutynacji czynnej, rozetowy i cytotoksyczności

[do góry]

Działalność dydaktyczna

Zakład organizuje i prowadzi:
•    praktyki wakacyjne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, a także innych wydziałów o profilu: biologicznym, chemicznym i biotechnologicznym
•    prace inżynierskie i magisterskie
•   wykłady i ćwiczenia dla studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w ramach bloku tematycznego: Biotechnologia w ochronie zdrowia

[do góry]

Działalność naukowa

•    opracowywanie metod oznaczania substancji farmaceutycznych i ich zanieczyszczeń w produktach leczniczych i próbkach biologicznych z wykorzystaniem technik analizy instrumentalnej (m.in. HPLC i CE)
•    ocena działania cytotoksycznego, genotoksycznego i immunomodulującego potencjalnych leków i wyrobów medycznych
•    badania nad mechanizmami oporności wielolekowej
•    badanie mechanizmów działania witamin
•    poszukiwanie markerów biochemicznych i molekularnych rzadkich chorób genetycznych z wykorzystaniem techniki RT-PCR i MicroArray
•    ocena chemiczno-biologicznych właściwości nowych cząstek
•    ocena profilu aminokwasów u osób po przeszczepie komórek macierzystych w zależności od zastosowanej terapii


Projekty badawcze

Międzynarodowy projekt badawczy NCBR, który NIL realizuje jako współwykonawca z PW:
•    Inteligentne funkcje opakowań z dodatkiem materiałów nanostrukturalnych do zastosowań w ochronie żywności, Umowa Nr MNT/SMARTPACK/2012

[do góry]

Działalność usługowa

•    opracowywanie metod analitycznych i ich walidacja
•    oznaczanie substancji farmaceutycznych i ich zanieczyszczeń
•    oznaczanie aktywności enzymatycznej (w tym metodami mikropłytkowymi), ze szczególnym uwzględnieniem enzymów trzustkowych i pepsyny
•    ocena działania genotoksycznego z zastosowaniem testu Ames'a (metoda akredytowana przez PCA i atestowana przez EDQM) i testu mikrojądrowego
•    ocena działania cytotoksycznego z zastosowaniem testu MTT, EZ4U, barwienia błękitem trypanu (BT) lub czerwienią obojętną (NR)
•    ocena działania cytotoksycznego wyrobów medycznych zgodnie z ISO 10993, metoda akredytowana przez PCA i atestowana przez EDQM
•    ocena działania immunomodulującego z zastosowaniem testu rozetowego, testu hemaglutynacji czynnej i cytotoksyczności
•    badanie obecność antygenu HBs, a także przeciwciał anty HIV-1 i anty HIV-2
•    wykrywanie obecności DNA Mycoplasma sp (M. arginini, M. orale, M. hyorhinis, M. fermentans, M. genitalium, M. hominis, M. pirum, M. pneumoniae, M. salivarium) oraz Acholeplasma laidlawii i Ureaplasma urealyticum w próbkach biologicznych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego z zastosowaniem metody qPCR – identyfikacja do rodzaju lub/i gatunku oraz oznaczenia ilościowe
•    ocena profilu aminokwasów w materiale biologicznym

Stosowane techniki analityczne i ważniejsze wyposażenie badawczo pomiarowe

•    wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV-VIS/DAD, RF, RI, CAD
•    chromatografia cienkowarstwowa (aplikator TLC i densytometr TLC)
•    spektrofotometria UV-VIS (w tym spektrofotometr mikropłytkowy)
•    spektrofluorymetria
•    elektroforeza żelowa pozioma i pionowa białek i DNA oraz Western-blot
•    elektroforeza kapilarna z detekcją UV-VIS/DAD, LIF
•    titrator automatyczny
•    atomowa spektrometria emisyjna (fotometria płomieniowa)
•    zestaw do analizy PCR i Real Time-PCR
•    mikroskop z rejestracją obrazu
•    system komputerowy analizy obrazu LUCIA G KOMET
•    licznik cząstek typu COULTER Z2
•    kolektor frakcji Gilson
•    zestaw do analizy obrazu Bio Rad

[do góry]

Współpracujemy z...

•   Ośrodkiem przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM
•   Katedrą Medycyny Społecznej Uniwersytetu K. Marcinkowskiego w Poznaniu
•   Wydziałem Chemii PW
•   Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
•   Wydziałem Chemii UW
•   Międzywydziałowym Studium Biotechnologii, SGGW w Warszawie
•   Wydziałem Farmaceutycznym WUM
•   Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków (EDQM)
•   Instytutem Hematologii i Transfuzjologii
•   Instytutem Sportu
•   Punktem Koordynacyjnym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przy GIS

[do góry]

Pracownie

 

Pracownia Chemiczno-Biologiczna

Kierownik dr hab. n. farm., prof. NIL Beata Gruber     b.gruber@nil.gov.pl
dr n. biol. Irena Bubko
dr n. med. Jolanta Krzysztoń-Russjan
dr n. farm. Janina Drozd 
mgr biol. Ewa Drozd
mgr chem. Joanna Pietras
mgr chem. Beata Rolak
tech. Magda Bielak

 

Pracownia Produktów Krwiopochodnych
i Hormonalnych

Kierownik dr n. farm. Małgorzata Jaworska     m.jaworska@nil.gov.pl
mgr inż. biotech. Iza Książek
mgr inż. biotech. Karolina Sitarz
mgr inż. chem. Magdalena Rosłon
mgr inż. biotech. Edyta Majorczyk
mgr inż. biotech. Adam Zmysłowski

[do góry]

 

Wybrane publikacje

·   A. Flis, P. Suchocki, M.A. Królikowska, Z. Suchocka, M. Remiszewska, L. Śliwka, I. Książek, K. Sitarz, M. Sochacka, G. Hoser, E. Anuszewska, P. Wroczyński, Z. Jastrzębski
Selenitetriglycerides—Redox-active agents
Pharmacological Reports 2015, 67(1), 1-8                                                          MNiSW 25/IF 2.165


·   J. Krzysztoń-Russjan, K. Sitarz, E.L. Anuszewska
The in vitro cell culture model optimization for study of energy metabolism in Huntington’s disease
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014, 85:Suppl 1 A21-A22 doi:10.1136/jnnp-2014-309032.64   IF 5.58


·   J. Krzysztoń-Russjan, B.M. Gruber, I. Bubko, E.L. Anuszewska
Thiamine and energy metabolism related genes profiling in lymphocytes B of healthy control and HD patient – search of biomarkers
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014, 85:Suppl 1 A34 doi:10.1136/jnnp-2014-309032.101         IF 5.58


·   J. Dudkiewicz-Wilczyńska, A. Grabowska, I. Książek, K. Sitarz, P. Suchocki, E. Anuszewska
Comparison of selected gene expression profiles in sensitive and resistant cancer cells treated with doxorubicin and Selol
Contemp Oncol 2014, 18(2), 90–94                                                                                   IF 0.215


·   J. Barzał, C. Szczylik, P. Rzepecki, M. Jaworska, E. Anuszewska
Plasma citrulline level as a biomarker for cancer therapy-induced small bowel mucosal damage
Acta Biochim Pol 2014, 61(4), 615-631                                                                              IF 1.389


·   I. Książek, K. Sitarz, M. Rosłon, E. Anuszewska, G. Hoser, J. Dudkiewicz Wilczyska, M. Iwanowska, P. Suchocki
The influence of an organic selenium (IV) compound on progression of tumour induced using prostate cancer cells and gene expression connected to oxidative stress response
Word J Pharm Sci 2014, 2(10), 1146-1158                                                                        IF 1.877


·
   I. Książek, K. Sitarz, E. Anuszewska, J. Dudkiewicz Wilczyska, M. Rosłon
M. Koronkiewicz, P. Suchocki
Toxicity studies of Selol – an organic selenium (IV) compound – in vitro research
Int J Pharm Pharm Sci 2014, 6(5), 264-269                                                                       IF 1.59

·   B.M. Gruber, G. Kłaczkow, M. Jaworska, J. Krzysztoń-Russjan, E.L.Anuszewska, D.Zielonka, A.Klimberg, J.T.Marcinkowski
Amino acid profile in plasma of Huntington’s disease patients and presymptomatic carriers-search of the biomarkers (preliminary study).
Ann Agric Environ Med 2013, 4(20), 724-728


·   I. Książek, K. Sitarz, M. Rosłon, E. Anuszewska, P. Suchocki, J. Dudkiewicz Wilczyska,
The Influence of Selol on the Expression of Oxidative Stress Genes in Normal and Malignant Prostate Cells,
Cancer Genomics and Proteomics 2013, 10, 225-232

·   P. Kurtycz, T. Ciach, A. Olszyna, A. Kunicki, E. Radziun, M. Rosłon, J. Dudkiewicz-Wilczyńska, K. Nowak, E. Anuszewska
Electrospun poly(L-lactic)acid/nanoalumina (PLA/Al2O3) composite fiber mats with potential biomedical application – Investigation of cytotoxicity,
Fibers and Polymers 2013, 14(4), 578-583


·   J. Marczewska, E. Drozd, E. Anuszewska, Z. Chilmończyk, B. Łozowicka
Assessment of the genotoxic activity of
α-asarone and its derivatives in the comet assay.
Acta Pol. Pharm.-Drug Res. 2013, 70(2), 349-354


·   J. Krzysztoń-Russjan, D. Zielonka, J. Jackiewicz, S. Kuśmirek, I. Bubko, A. Klimberg, J.T. Marcinkowski, E.L. Anuszewska
A study of molecular changes relating to energy metabolism and cellular stress in people with Huntington's disease: looking for biomarkers.
J Bioenerg Biomembr. 2013, 45(1-2), 71-85


·   W. Bojar, M. Kucharska, G. Bubak, T. Ciach, Ł. Koperski, Z. Jastrzębski, B.M. Gruber, J. Krzysztoń-Russjan, J. Marczewska, E.L. Anuszewska, E. Drozd, T. Brynk
Formation and preclinical evaluation of a new alloplastic injectable bone substitute material.
Acta of Bioengineering and Biomechanics 2012, 14(1), 39-44


·   B.M. Gruber, J. Krzysztoń-Russjan, I. Bubko, M. Koronkiewicz, E. Anuszewska
Modulation of apoptotic protein profiles – the role of down regulation of P-gp in Hela cells exposed to doxorubicin and sulindac.
Cancer Genomics and Proteomics 2012, 9(3), 153-162


·   M Jaworska, M Stańczyk, G Kłaczkow, M Wilk, E Anuszewska, J Barzał. P Rzepecki.
New approach for amino acid profiling in human plasma by selective fluorescence derivatization.
Amino Acids 2012, 43(4), 1653-61


·   K. Lubelska, I Misiewicz-Krzemińska, M. Milczarek, J. Krzysztoń-Russjan, E. Anuszewska, K. Modzelewska, K. Wiktorska.
Isothiocyanate-drug interactions in the human adenocarcinoma cell line Caco-2.
Mol Cell Biochem 2012, 367(1-2), 19-29


·   K. Lubelska, M. Milczarek, K. Modzelewska, J. Krzysztoń-Russjan, K. Frączyk, K. Wiktorska.
Interactions between drugs and sulforaphane modulate the drug metabolism enzymatic system.
Pharmacol Rep 2012, 64(5), 1243-52


·   M. Jaworska, G. Kłaczkow, M. Wilk, E. Anuszewska
Analysis of biologically active peptides using two-dimensional HPLC-CE
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2012, 69(5), 799-808


·   E. Anuszewska
Rozdział IV: Suplementy diety jako problem zdrowia publicznego
Zdrowie publiczne cz. 3: Leki a zdrowie publiczne, pod red. P. Januszewicza, M. Binkowskiej-Bury, Z.E. Fijałka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012


·   J. Dudkiewicz-Wilczyńska, I. Książek, K. Nowak, P. Suchocki, S. Flis, M. Kiljan, E. Anuszewska
Badania wpływu Selolu i seleninu sodu na komórki HeLa in vitro
Chemik 2011, 65(2), 105-114


·   M. Jaworska, Z. Szulińska, M. Wilk, E. Anuszewska
Capillary electrophoresis method for quantification of N-Acetyltyrosine and N-Acetylcysteine in formulations for parenteral nutrition – comparison of two CE systems
Acta Chromatographica 2011, 23(4), 595-602


·   A.M. Jastrzębska, E. Radziun, M. Rosłon, A.R. Kunicki, A.R. Olszyna, J. Dudkiewicz Wilczyńska, E. Anuszewska, E. Karwowska
In vitro assessment of antibacterial properties and cytotoxicity of Al2O3-Ag nanopowders
Advances in Applied Ceramics 2011, 110(6), 353-359


·   E. Radziun, J. Dudkiewicz Wilczyńska, I. Książek, K. Nowak, E.L. Anuszewska, A. Kunicki, A. Olszyna, T. Ząbkowski
Assessment of the cytotoxicity of aluminium oxide nanoparticles on selected mammalian cells.
Toxicology in Vitro 2011, 25(8), 1694-1700

·   J. Dudkiewicz Wilczyńska, A. Grabowska, I. Książek, K. Nowak, E. Anuszewska,
Badanie wpływu Selolu na ekspresję genów kodujących transportery błonowe i enzymy metabolizujące leki w komórkach nowotworowych wrażliwych i opornych.
Ann. Acad. Med. Siles. 2011, 65(5-6)


[do góry]