white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


Zakład Leków Syntetycznych

(d. Zakład Farmacji Podstawowej i Stosowanej)


 Kierownik prof. dr. hab. n. farm. Aleksander Paweł Mazurek
22 851-43-85     
p.mazurek@nil.gov.pl     apmprof@yahoo.com

Sekretariat
22 841-18-88 w. 372
sekretariatps@nil.gov.pl
sam. ref. Beata Studzińska

sam. ref. Małgorzata Iwańczak 
 22 841-18-88 w.135
m.iwanczak@nil.gov.pl

 

Działalność zakładu:

Działalność kontrolna
Działalność naukowa
Współpraca

Publikacje
Pracownie i kontakt do pracowników

 

Działaność kontrolna

Zakład prowadzi prace kontrolno-badawcze w ramach rejestracji, zmian
porejestracyjnych, kontroli importu, kontroli planowej, kontroli seryjnej, reklamacji,
dopuszczania do obrotu, zleceń np. prokuratorskich, analiz rozjemczych.
W ramach działalności Zakładu obejmującej kontrolę jakości produktów leczniczych
badane są leki z następujących grup terapeutycznych: psychotropowe, przeciw-padaczkowe, przeciwmigrenowe, przeciwarytmiczne, obniżające ciśnienie, obniżające poziom cholesterolu, wykrztuśne, przeciwastmatyczne, przeciwbólowe, przeciwhistaminowe, przeciwnowotworowe, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwzakrzepowe, leki sterydowe o działaniu antykoncepcyjnym, leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej.
Badania wykonywane w ramach kontroli jakości produktów leczniczych obejmują zarówno badanie surowców jak i postaci farmaceutycznych i dotyczą potwierdzania tożsamości substancji czynnych i pomocniczych, badania czystości chemicznej (chromatograficznej, optycznej), oznaczania zawartości oraz prawidłowości przygotowania postaci farmaceutycznej (rozpad, uwalnianie substancji czynnej, jednolitości zawartości, jednolitość dawki dostępnej, aerodynamiczny pomiar wielkości cząstek i pomiar dawki efektywnej).
Badania powyższe mają na celu kontrolę jakości produktów leczniczych
i zagwarantowanie prawidłowej biodostępności i efektywności działania leków.
Badane są między innymi takie postacie farmaceutyczne jak: tabletki (tabletki o modyfikowany uwalnianiu, musujące, powlekane, niepowlekane), kapsułki (w tym także o modyfikowanym uwalnianiu), roztwory do wstrzykiwań, systemy transdermalne, aerozole lecznicze (wziewne, proszkowe), maści, kremy, globulki, pręciki, syropy, roztwory lecznicze.
Badania badawczo-kontrolne wykonywane są za pomocą metod instrumentalnych
i klasycznych. Zakład specjalizuje się w metodach wysokosprawnej chromatografii cieczowej
(HPLC), gazowej i cienkowarstwowej, spektrofotometrii w zakresie nadfioletu, widzialnym
i podczerwieni, metodach elektrochemicznych, polarymetrii, wiskozymetrii. Jest to możliwe
dzięki posiadaniu wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedniemu wyposażeniu aparaturowemu:
chromatografy cieczowe, chromatografy gazowe, densytometr, aparaty do uwalniania, aparat
do miareczkowania automatycznego, spektrofotometry IR, spektrofotometry UV-VIS,
wiskozymetry, pehametry, aparaty (impaktory) do badania rozkładu cząstek, dawki efektywnej
i dawki dostępnej w preparatach wziewnych i inne aparaty.
Zakład prowadzi także ocenę dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej, aplikacji
zgłoszonych w ramach rejestracji nowych produktów leczniczych, zmian porejestracyjnych
i innych.
Pracownia Spektrometrii Masowej zajmuje się identyfikacją związków na podstawie
widm masowych otrzymanych przy zastosowaniu różnych technik jonizacji, zależnie od
rodzaju badanej próbki (m. in. lotności, polarności, wielkości masy cząsteczkowej) i sposobu
jej wprowadzania do źródła jonów. Stosowane techniki to standardowa jonizacja elektronowa
EI i jonizacja chemiczna CI, stosowane w połączeniu z chromatografem gazowym oraz
jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym APCI i elektrosprej ESI, stosowane
do wprowadzania próbek w ciekłej fazie ruchomej dozowanej za pomocą pompki
strzykawkowej i mogące pracować w połączeniu z chromatografią cieczową.

[do góry]

Działalność naukowa

Prace naukowe Zakładu są ściśle związane z problematyką leku. Dotyczą opracowania nowych metod badania leków, a także mechanizmów ich działania.

[do góry]

Wybrane publikacje

 • A.P.Mazurek, N.Sadlej-Sosnowska, "Studies on tautomerism in tetrazole: comparison of Hartree-Fock and density functional theory quantumchemical methods"- Chemical Physics Letters 330 (2000) 212-218.
 • A.Jończyk, Z.Nowakowska, "Determination of hydrochlorothiazide, triamterene and
  propranolol hydrochloride by the spectrophotometric method and high-performance liquid chromatography (HPLC)"-Acta Poloniae Pharmaceutica vol.58, No. 5 pp. 339-344, 2001.
 • K.Czerwinska, E.Wyszomirska, T.Kaniewska,"Identification and determination of selected medicines reducing hipertention by densitometric and gas chromatographic methods"-Acta Poloniae Pharmaceutica vol.58, No. 5 pp. 331-338, 2001.
 • M.Podolska, W.Białecka, B.Kwiatkowska-Puchniarz, "Intrinsic activity and comparative molecular dynamics of buspirone analogues at the 5-HT1A  receptors"- Acta Poloniae Pharmaceutica 67, 2004, 2219-2230.
 • N. Sadlej-Sosnowska, "Mutual relationships between  magnetic aromaticity indices of
  heterocyclic compounds"-Journal of Physical Organic  Chemistry 2004, 17, 303-311.
 • Z.Chilmonczyk, L. Siennicki, B.Lozowicka, M.Lisowska-Kuźmicz , A.Jończyk, H.Y.Aboul Eneid "Structure-Retention Relationship in a series of chiral 1-4-Distributed Piperazine Derivativeson Carbohydrate chiral stationary phases", IL Farmaco 60, 2005, 439-443.
 • Z.Chilmonczyk, H.Ksycińska, M.Lisowska-Kużmicz, A. Jończyk, M.Mazgajska, M.Jarończyk, A.Strzelczyk, H.Y.Aboul Eneid "Structure-enantioselectivity relationship of hypnotic-sedative 1,4- disubstituted piperazione derivatives on cellulose tris (4methylbenzoate) chiral stationary phase", Analytica Chimica Acta 556, 2005, 7-13.
 • J.Krzek, J.S.Czekaj, W.Rzeszutko, A. Jończyk "Direct separation, identification and quantification of epimers 22R and 22S of budesonide by capillary gas chromatography on a short analytical column with Rtx-5 stationary phase", Journal of Chromatography B, 803, 2005, 191-200.

[do góry]

Pracownie i kontakt

 

Pracownia Analizy Chemicznej I

 mgr Barbara Kwiatkowska-Puchniarz   tel. 22-841-18-88 w.391   b.kwiatkowska@nil.gov.pl
mgr Marzena Podolska  tel. 22-841-18-88 w.375   m.podolska@nil.gov.pl
mgr Anna Kulik  tel. 22-841-18-88 w.374   a.kulik@nil.gov.pl
mgr Wanda Białecka  tel. 22-841-18-88 w.375   w.bialecka@nil.gov.pl
tech. Ewa-Borecka-Kurzyk  tel. 22-841-18-88 w.375   e.borecka@nil.gov.pl
tech. Iwona Hartman  tel. 22-841-18-88 w.374   i.hartman@nil.gov.pl

 

Pracownia Analizy Chemicznej II

dr Elżbieta Kublin  tel. 22-841-18-88 w.354   e.kublin@nil.gov.pl
mgr Krystyna Czerwińska   tel. 22-841-18-88 w.367   k.czerwinska@nil.gov.pl
mgr Barbara Kaczmarska-Graczyk  tel. 22-841-18-88 w.397  b.kaczmarska@nil.gov.pl
mgr Elżbieta Wyszomirska    tel. 22-841-18-88 w.368   e.wyszomirska@nil.gov.pl
mgr Ewa Malanowicz   tel. 22-841-18-88 w.368  e.malanowicz@nil.gov.pl
mgr Anna Zajączkowska  tel. 22-841-18-88 w.368  a.zajaczkowska@nil.gov.pl
tech. Małgorzata Sysło  tel. 22-841-18-88 w.367   m.syslo@nil.gov.pl

 

Pracownia Analizy Chemicznej III

mgr Monika Guzera  tel. 22-841-18-88 w.396  m.guzera@nil.gov.pl
mgr Anna Bogdan  tel. 22-841-18-88 w.394  a.bogdan@nil.gov.pl
mgr Anna Chyła  tel. 22-841-18-88 w.395  a.chyla@nil.gov.pl
mgr Ewa Duszak   tel. 22-841-18-88 w.395  e.duszak@nil.gov.pl
mgr Beata Zabrzewska   tel. 22-841-18-88 w.371  b.zabrzewska@nil.gov.pl

 

Pracownia Fizykochemiczna

dr Anna Jończyk   tel. 22-841-18-88 w.390  a.jonczyk@nil.gov.pl
mgr Małgorzata Lisowska-Kuźmicz  tel. 22-841-18-88 w.349  m.kuzmicz@nil.gov.pl
mgr Małgorzata Kantor-Boruta  tel. 22-841-18-88 w.389  m.boruta@nil.gov.pl
tech. Danuta Cieślik  tel. 22-841-18-88 w.387  d.cieslik@il.waw.pl
mgr Agnieszka Ulkowska  tel. 22-841-18-88 w.349   a.ulkowska@nil.gov.pl

 

Pracownia Metod Fizycznych

mgr Katarzyna Betlejwska-Kielak   tel. 22-841-18-88 w.378  k.kielak@nil.gov.pl
mgr Agnieszka Ocios-Bębenek    tel. 22-841-18-88 w.350  a.ocios@nil.gov.pl
doc. dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska    tel. 22-841-18-88 w.348  n.sadlej@nil.gov.pl

[do góry]