white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


Zakład Leków Sfałszowanych i Używek


Kierownik prof. dr hab. Lech Kozerski

Sekretariat:
Marzena Śmiech
22 8514372 wew. 311
fax: 22 331 15 63
sekretariatlf@nil.gov.pl

Pracownie

LF1

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego- NMR, wyposażenie- aparat 500 MHz VNMRS, potencjał- widma w roztworach 1H, (13C, 15N o naturalnej zawartości i wzbogaconych izotopowo) , oraz czynnych magnetycznie jąder w zakresie 31P – 15N , widma 2D, 3D, badania temperaturowe, dyfuzji, oddziaływań międzycząsteczkowych.


LF2

Pracownia Spektrometrii MasMS wyposażenie- Spektrometr mas z analizatorem czasu przelotu MS/MS-QTOF (micrOTOF-QII, Bruker Daltonik) sprzężony z chromatografem cieczowym UltiMate 3000 Dionex (Thermo Fisher Scientific); potencjał- źródła jonizacji typu ESI i APCI; zakres mas analizatora: 50 – 20000 m/z; kwadrupol dla eksperymentów MS/MS (izolacja do 3000 m/z); rozdzielczość (FWHM): 17500 MS i MS/MS; dokładność mas: < 5ppm z kalibracją zewnętrzną, < 2 ppm z kalibracją wewnętrzną; możliwość współpracy z systemem chromatografii gazowej (GC), dodatkowe wyposażenie Pracowni -chromatograf cieczowy z detekcją elektrochemiczną: kulometryczną (CEAD) i amperometryczną, wyładowań koronowych (CAD) i UV-VIS.

LF3

Pracownia rentgenografii strukturalnej – XRPD wyposażenie - proszkowy dyfraktometr rentgenowski D8 Advance firmy Bruker AXS. Przyrząd pracuje standardowo metodą Bragga-Brentano wykorzystując promieniowanie CuKα, potencjał-jakościowa analiza fazowa (metoda akredytowana przez PCA oraz atestowana przez EDQM) analiza polimorfizmu, ilościowa analiza fazowa, przemiany fazowe w zakresie -180 ÷ +450°C, badania metodą wiązki równoległej, wyposażenie dodatkowe Pracowni- polaryzacyjny mikroskop stereoskopowy Olympus SZ40 wyposażony w kamerę fotograficzną, stanowisko do dokumentacji fotograficznej próbek

Działalność naukowa

Zastosowanie metod fizykochemii organicznej, NMR, MS, X-Ray oraz modelowania molekularnego do:

- badania substancji aktywnych (API) i produktów leczniczych, leków sfałszowanych, używek- nowych środków psychoaktywnych i suplementów diety

- badania struktury i oddziaływań międzycząsteczkowych cząsteczek chemicznych, biochemicznych i leków stosowanych klinicznie (insuliny modyfikowane, heparyny nisko i wysokocząsteczkowe, oligomery DNA, korolle, Camptosar®, Hycamtin®)

- opracowania wniosków patentowych i badań rozwojowych nowych pochodnych kamptotecyny w aspekcie przygotowania do badań klinicznych

- badania kompleksów metali ( Pt, Pd, Au, Cu, Ni, Co) z pochodnymi purynowymi w aspekcie zastosowania farmakologicznego jako cytostatyków

Działalność kontrolna

1) Uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Instytutu dotyczących kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych znajdujących się na polskim rynku

2) Współpraca z jednostkami służb publicznych GIF, GIS, Prokuratury i Policji dotycząca badań leków sfałszowanych i używek.

Działalność usługowa1) Jakościowe i ilościowe badania substancji aktywnych farmakologicznie ( API), produktów leczniczych metodami akredytowanymi w PCA i EDQM ( European Directoriate for Quality Medicines and Healthcare)

2) Wykonywanie ekspertyz i opinii dla organów ścigania (policja, straż graniczna, służba

celna, prokuratura)

3) Badania rozwojowe produktów leczniczych dla firm farmaceutycznych

Współpraca

Instytucje służb publicznych ( GIF, GIS) i organy ścigania ( prokuratura, policja, sądy)

Uniwersytet Warszawski, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Aktualnie realizowane granty 2014-2017

NCN- SONATA – UMO-2013/11/D/NZ7/01230 Badanie mechanizmu rozdziału chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów.

NCN – OPUS - 2012/07/B/St4/00566 New chemical and biological properties of topoisomerase I inhibitors alkylating DNA oligomers

NCN – OPUS - 2013/09/B/St4/00106 Identification and structural studies of new psychoactive substance in synthetic narcotics of last generation studied by physicochemical methods LC-MS, GC-MS, and NMR

NCBR - PBS2/A27/9/2013 Molecular basis of structure, physicochemical properties of pharmaceutical formulation of human insulin and biotechnology modified insulin. Konsorcjum NIL-IBA-UW. Lider Konsorcjum Lech Kozerski

Wybrane publikacje

Sławomir Szymański, Piotr Paluch, Daniel T. Gryko, Agnieszka Nowak-Król, Wojciech Bocian, Jerzy Sitkowski, Beata Koszarna, Justyna Śniechowska Marek J. Potrzebowski, Lech Kozerski

Insight into the Tautomerism in meso-Substituted Corroles: A Variable-Temperature 1H, 13C, 15N, and 19FNMR Spectroscopy Study

Chemistry - A European Journal 2014 20 (6) 1720–1730 IF 5.8
W. Bocian, E. Bednarek, J. Sitkowski, R. Kawęcki, M.P. Williamson, P.E. Hansen , L. Kozerski*

Binding of TPT to a nicked DNA decamer duplex.

Chemistry – A European Journal 2008 14(9) 2788-2794. IF = 5.8
Karolina Hyz, Robert Kawęcki, Aleksandra Misior, Wojciech Bocian, Elżbieta Bednarek, Jerzy Sitkowski, and Lech Kozerski

Genistein Binding Mode to Doubly Nicked Dumbbell DNA. Dynamic and Diffusion Ordered NMR Study

J. Med. Chem. 2011 54 ( 24) 8386–8393 IF = 5.207
Jerzy Sitkowski, Elżbieta Bednarek , Wojciech Bocian and Lech Kozerski

Assessement of Oversulfated Chondroitin Sulfate in Low Molecular Weight and Unfractionated Heparins Diffusion Ordered Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Method

J. Med. Chem. 2008 51, 7663-7665 IF = 5.207
J. Balzarini, B. Orzeszko, J.K. Maurin, A. Orzeszko. (2007). Synthesis and anti-HIV studies of 2-adamantyl-substituted thiazolidin-4-ones.

Eur. J. Med. Chem. 42, 993-1003. (73 cytowania, IF=3.982)
J. Balzarini; B. Orzeszko-Krzesinska; J.K. Maurin; A. Orzeszko. (2009). Synthesis and anti-HIV studies of 2-and 3-adamantyl-substituted thiazolidin-4-ones.

Eur. J. Med. Chem. 44, 303-311. (44 cytowania, IF=3.982)
J.K. Maurin, F. Pluciński, A.P. Mazurek, Z. Fijałek. (2007).

The usefulness of simple X-ray powder diffraction analysis for counterfeit control - the Viagra example.

J. Pharm. Biomed. Analysis, 2007 43/4, 1514-1518. (43 cytowania, IF=2.904)
A. Błażewicz., Z. Fijałek, M. Warowna-Grześkiewicz, M. Jadach (Popławska),

Determination of atracurium, cisatracurium and mivacurium with their impurities in pharmaceutical preparations by liquid chromatography with charged aerosol detection.

Journal of Chromatography A, 2010 1217 1266–1272
K. Stypułkowska, A. Błażewicz, Z. Fijałek, M. Warowna-Grześkiewicz, K. Srebrzyńska

Determination of neomycin and related substances in pharmaceutical preparations by reversed-phase high performance liquid chromatography with mass spectrometry and charged aerosol detection

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2013 76 207-14
M. Popławska, A. Błażewicz, P. Żołek, Z. Fijałek

Determination of flibanserin and tadalafil in supplements for women sexual desire enhancement using high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometer, diode array detector and charged aerosol detector

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2014 94 45-53