white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


Zakład Leków Sfałszowanych i Używek


Kierownik prof. dr hab. Lech Kozerski

Sekretariat:
Marzena Śmiech
22 8514372 wew. 311
fax: 22 331 15 63
sekretariatlf@nil.gov.pl

Pracownie

LF1

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego- NMR, wyposażenie- aparat 500 MHz VNMRS, potencjał- widma w roztworach 1H, (13C, 15N o naturalnej zawartości i wzbogaconych izotopowo) , oraz czynnych magnetycznie jąder w zakresie 31P – 15N , widma 2D, 3D, badania temperaturowe, dyfuzji, oddziaływań międzycząsteczkowych.


LF2

Pracownia Spektrometrii MasMS wyposażenie- Spektrometr mas z analizatorem czasu przelotu MS/MS-QTOF (micrOTOF-QII, Bruker Daltonik) sprzężony z chromatografem cieczowym UltiMate 3000 Dionex (Thermo Fisher Scientific); potencjał- źródła jonizacji typu ESI i APCI; zakres mas analizatora: 50 – 20000 m/z; kwadrupol dla eksperymentów MS/MS (izolacja do 3000 m/z); rozdzielczość (FWHM): 17500 MS i MS/MS; dokładność mas: < 5ppm z kalibracją zewnętrzną, < 2 ppm z kalibracją wewnętrzną; możliwość współpracy z systemem chromatografii gazowej (GC), dodatkowe wyposażenie Pracowni -chromatograf cieczowy z detekcją elektrochemiczną: kulometryczną (CEAD) i amperometryczną, wyładowań koronowych (CAD) i UV-VIS.

LF3

Pracownia rentgenografii strukturalnej – XRPD wyposażenie - proszkowy dyfraktometr rentgenowski D8 Advance firmy Bruker AXS. Przyrząd pracuje standardowo metodą Bragga-Brentano wykorzystując promieniowanie CuKα, potencjał-jakościowa analiza fazowa (metoda akredytowana przez PCA oraz atestowana przez EDQM) analiza polimorfizmu, ilościowa analiza fazowa, przemiany fazowe w zakresie -180 ÷ +450°C, badania metodą wiązki równoległej, wyposażenie dodatkowe Pracowni- polaryzacyjny mikroskop stereoskopowy Olympus SZ40 wyposażony w kamerę fotograficzną, stanowisko do dokumentacji fotograficznej próbek

Działalność naukowa

Zastosowanie metod fizykochemii organicznej, NMR, MS, X-Ray oraz modelowania molekularnego do:

- badania substancji aktywnych (API) i produktów leczniczych, leków sfałszowanych, używek- nowych środków psychoaktywnych i suplementów diety

- badania struktury i oddziaływań międzycząsteczkowych cząsteczek chemicznych, biochemicznych i leków stosowanych klinicznie (insuliny modyfikowane, heparyny nisko i wysokocząsteczkowe, oligomery DNA, korolle, Camptosar®, Hycamtin®)

- opracowania wniosków patentowych i badań rozwojowych nowych pochodnych kamptotecyny w aspekcie przygotowania do badań klinicznych

- badania kompleksów metali ( Pt, Pd, Au, Cu, Ni, Co) z pochodnymi purynowymi w aspekcie zastosowania farmakologicznego jako cytostatyków

Działalność kontrolna

1) Uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Instytutu dotyczących kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych znajdujących się na polskim rynku

2) Współpraca z jednostkami służb publicznych GIF, GIS, Prokuratury i Policji dotycząca badań leków sfałszowanych i używek.

Działalność usługowa1) Jakościowe i ilościowe badania substancji aktywnych farmakologicznie ( API), produktów leczniczych metodami akredytowanymi w PCA i EDQM ( European Directoriate for Quality Medicines and Healthcare)

2) Wykonywanie ekspertyz i opinii dla organów ścigania (policja, straż graniczna, służba

celna, prokuratura)

3) Badania rozwojowe produktów leczniczych dla firm farmaceutycznych

Współpraca

Instytucje służb publicznych ( GIF, GIS) i organy ścigania ( prokuratura, policja, sądy)

Uniwersytet Warszawski, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Aktualnie realizowane granty 2014-2017

NCN- SONATA – UMO-2013/11/D/NZ7/01230 Badanie mechanizmu rozdziału chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów.

NCN – OPUS - 2012/07/B/St4/00566 New chemical and biological properties of topoisomerase I inhibitors alkylating DNA oligomers

NCN – OPUS - 2013/09/B/St4/00106 Identification and structural studies of new psychoactive substance in synthetic narcotics of last generation studied by physicochemical methods LC-MS, GC-MS, and NMR

NCBR - PBS2/A27/9/2013 Molecular basis of structure, physicochemical properties of pharmaceutical formulation of human insulin and biotechnology modified insulin. Konsorcjum NIL-IBA-UW. Lider Konsorcjum Lech Kozerski

Wybrane publikacje

Sławomir Szymański, Piotr Paluch, Daniel T. Gryko, Agnieszka Nowak-Król, Wojciech Bocian, Jerzy Sitkowski, Beata Koszarna, Justyna Śniechowska Marek J. Potrzebowski, Lech Kozerski

Insight into the Tautomerism in meso-Substituted Corroles: A Variable-Temperature 1H, 13C, 15N, and 19FNMR Spectroscopy Study

Chemistry - A European Journal 2014 20 (6) 1720–1730 IF 5.8
W. Bocian, E. Bednarek, J. Sitkowski, R. Kawęcki, M.P. Williamson, P.E. Hansen , L. Kozerski*

Binding of TPT to a nicked DNA decamer duplex.

Chemistry – A European Journal 2008 14(9) 2788-2794. IF = 5.8
Karolina Hyz, Robert Kawęcki, Aleksandra Misior, Wojciech Bocian, Elżbieta Bednarek, Jerzy Sitkowski, and Lech Kozerski

Genistein Binding Mode to Doubly Nicked Dumbbell DNA. Dynamic and Diffusion Ordered NMR Study

J. Med. Chem. 2011 54 ( 24) 8386–8393 IF = 5.207
Jerzy Sitkowski, Elżbieta Bednarek , Wojciech Bocian and Lech Kozerski

Assessement of Oversulfated Chondroitin Sulfate in Low Molecular Weight and Unfractionated Heparins Diffusion Ordered Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Method

J. Med. Chem. 2008 51, 7663-7665 IF = 5.207
J. Balzarini, B. Orzeszko, J.K. Maurin, A. Orzeszko. (2007). Synthesis and anti-HIV studies of 2-adamantyl-substituted thiazolidin-4-ones.

Eur. J. Med. Chem. 42, 993-1003. (73 cytowania, IF=3.982)
J. Balzarini; B. Orzeszko-Krzesinska; J.K. Maurin; A. Orzeszko. (2009). Synthesis and anti-HIV studies of 2-and 3-adamantyl-substituted thiazolidin-4-ones.

Eur. J. Med. Chem. 44, 303-311. (44 cytowania, IF=3.982)
J.K. Maurin, F. Pluciński, A.P. Mazurek, Z. Fijałek. (2007).

The usefulness of simple X-ray powder diffraction analysis for counterfeit control - the Viagra example.

J. Pharm. Biomed. Analysis, 2007 43/4, 1514-1518. (43 cytowania, IF=2.904)
A. Błażewicz., Z. Fijałek, M. Warowna-Grześkiewicz, M. Jadach (Popławska),

Determination of atracurium, cisatracurium and mivacurium with their impurities in pharmaceutical preparations by liquid chromatography with charged aerosol detection.

Journal of Chromatography A, 2010 1217 1266–1272
K. Stypułkowska, A. Błażewicz, Z. Fijałek, M. Warowna-Grześkiewicz, K. Srebrzyńska

Determination of neomycin and related substances in pharmaceutical preparations by reversed-phase high performance liquid chromatography with mass spectrometry and charged aerosol detection

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2013 76 207-14
M. Popławska, A. Błażewicz, P. Żołek, Z. Fijałek

Determination of flibanserin and tadalafil in supplements for women sexual desire enhancement using high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometer, diode array detector and charged aerosol detector

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2014 94 45-53

 

 
Pracownia Metod Teoretycznych, Obliczeń i Informatyki

Kierownik prof. dr hab. n. farm. Aleksander Paweł Mazurek
22 851-43-85
22 841-18-88 w. 369

Czytaj więcej...

Zakład Farmacji Podstawowej i Stosowanej

Sekretariat
22 841-18-88 w. 372

Czytaj więcej...

Zakład Wyrobów Medycznych

dr hab. Jan Maurin
22 841-48-69 wew. 440
22 331-15-60
j.maurin @nil.gov.pl

Czytaj więcej...

Samodzielna Pracownia Spektrometrii
Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Kierownik prof. dr hab. Lech Kozerski
22 851 43 78
22 851 43 72 wew. 316 lub 318
l.kozerski@nil.gov.pl

Czytaj więcej...

Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego

Sekretariat
22 841 06 23 wew. 384
sekretariatln@nil.gov.pl

Czytaj więcej...

Zakład Chemii Farmaceutycznej

Sekretariat
22 841 21 21 wew. 244      
22 851 52 45 wew. 244
fax: 22 331 15 63
sekretariatcf @nil.gov.pl

Czytaj więcej...

Zakład Farmakologii

Sekretariat
22 841 06 42 wew. 410
/fax 22 841 56 20
sekretariatfa@nil.gov.pl

Czytaj więcej...

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii

Sekretariat
22 841 36 83
/fax 22 851 52 15
sekretariatma@nil.gov.pl

Czytaj więcej...

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków

Sekretariat
22 841-21-65
22 841-39-91
sekretariatbb@nil.gov.pl

Czytaj więcej...

Zakład Biologii Komórki

Sekretariat
22 841-36-89 wew. 424
22 841-36-83 wew. 424
22 840-34-60 wew. 424

Czytaj więcej...


Samodzielna Pracownia

Metod Spektrometrycznych


Kierownik dr hab. inż. Arkadiusz Szterk, prof. NIL

22 841 21 21  w.424 

a.szterk@nil.gov.pl

Sekretariat

22 841 21 21 w.248
sekretariatPM@nil.gov.pl


Pracownicy
mgr inż. Monika Kiljan - z-ca kier. Pracowni
mgr farm. Katarzyna Bus
tech. Krystyna Glige
mgr Krystyna Mętrak
mgr inż. Adam Zmysłowski


Opis Pracowni

Profil działalności naukowej Samodzielnej Pracowni Metod Spektrometrycznych związany jest w głównej mierze z opracowywaniem nowych instrumentalnych metod ilościowej i jakościowej analizy chemicznej w zakresie małych i średnich mas cząsteczkowych w różnych matrycach biologicznych. Bardzo ważnym obszarem działalności naukowej Pracowni jest badanie wpływu środowiska zewnętrznego na organizm ludzki, jak również interakcji czynnik środowiskowy – organizm - lek. Prace naukowe i badawczo-rozwojowe prowadzone są w trzech laboratoriach.
Preparatyka laboratoryjna
stanowi preludium do analiz instrumentalnych. Nowoczesna instrumentalna chemia analityczna nie może obejść się bez nowoczesnych rozwiązań preparatyki laboratoryjnej niezbędnych do przygotowania próbki przed analizą właściwą. W pracowni tej stosowane są polimery z nadrukiem molekularnym, Stir Bar Sorptive Extraction, mikroekstrakcja do fazy stałej, mikro-ekstrakcja przez membranę do fazy ciekłej oraz rozwijane są nowe metody ekstrakcji do fazy stałej – np. nowe selektywne złoża do ekstrakcji neurotroficznych czynników pochodzenia mózgowego. Ponadto prowadzone są badania nad zastosowaniem technik łączonych np. ultrafiltracji i ekstrakcji do fazy stałej celem szybkiego i dokładnego oczyszczenia próbki z matrycy utrudniającej lub uniemożliwiającej właściwą analizę instrumentalną. Rozwijane są techniki ekstrakcji ultradźwiękowej oraz ekstrakcji nadkrytycznej i bezpośrednie połączanie ich z selektywnymi technikami ekstrakcji lub mikro-ekstrakcji do fazy stałej. Ponadto stosowane są klasyczne rozwiązania stosowane w preparatyce laboratoryjnej: hydroliza kwasowa w polu mikrofalowym, homogenizacja (np. ultradźwiękowa), ekstrakcja, separacja, przemiana fazowa, derywatyzacja (upochadnianie) przy zastosowaniu np. silanizacji, dansylowania itp.
Drugie laboratorium to Laboratorium analizy składu pierwiastkowego. Wykonywane są w nim analizy składu pierwiastkowego przy zastosowaniu absorpcyjnych spektrometrów atomowych lub przy zastosowaniu spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej W laboratorium tym prowadzi się zarówno badania naukowe jak i wykonuje badania zlecone w zakresie specjacji chemicznej pierwiastków. Połączenie ICP-MS z HPLC umożliwia prowadzenie badań z zakresu badań specjacyjnych zarówno szczegółowych jak i ogólnych mikro- i makroelementów, a także pierwiastków toksycznych (najczęściej metali ciężkich).
Ostatnim laboratorium w Pracowni jest Laboratorium chromatografii i spektrometrii mas. Dysponuje ono dwoma dwuwymiarowymi ultra-sprawnymi chromatografami cieczowymi. Jeden z nich połączony jest z tandemowym spektrometrem mas o małej rozdzielczości (2D-UHPLC-MS/MS), drugi natomiast połączony jest z tandemowym spektrometrem mas o dużej rozdzielczości (2D-UHPLC-QTOF). Laboratorium zajmuje się analizą ilościową oraz jakościową (potwierdzenie tożsamości chemicznej, identyfikacja substancji nieznanych np. metabolitów) w zakresie od 50 do 3000 m/z (analizy akredytowane od 90 do 1100 m/z). Do jonizacji w zależności od potrzeb stosowane są cztery źródła jonów: jonizacja przez elektrorozpylanie (ESI), jonizacja chemiczna w ciśnieniu atmosferycznym (APCI), fotojonizacja (APPI) oraz połączenie fotojonizacji z chemiczną jonizacją w ciśnieniu atmosferycznym (APPI-APCI).


Wybrane tematy badawcze realizowane w Pracowni
 • Wielowymiarowa analiza pozostałości pestycydów oraz ich metabolitów
  w suplementach diety pochodzenia roślinnego oraz w lekach pochodzenia naturalnego.
 • Analiza zawartości antropogennych zanieczyszczeń środowiskowych o dużej aktywności estrogenowej i androgenowej oraz ich aktywność w matrycach rzeczywistych.
 • Analiza zawartości antropogennych zanieczyszczeń środowiskowych o aktywności pro-nowotworowej w suplementach diety pochodzenia naturalnego oraz wybranych grupach żywności.
 • Analiza zawartości środowiskowych czynników miażdzycogennych i ich interakcja
  z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu we krwi.
 • Instrumentalna analiza zawartości neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego oraz jego metabolitów w ujęciu możliwości jego zastosowania w leczeniu neuropatii nerwu wzrokowego.
 • Oznaczanie środowiskowych zanieczyszczeń różnymi radionuklidami w lekach
  i suplementach diety pochodzenia naturalnego.
 • Poszukiwanie nowych związków chemicznych otrzymywanych z wydzielin owadów
  i ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne.


Działalność dydaktyczna

 • Praktyki wakacyjne dla studentów wydziałów o profilu: biologicznym, chemicznym i biotechnologicznym. 
 • Prace inżynierskie i magisterskie.

Działalność usługowa

 • Opracowywanie metod analitycznych i ich pełna walidacja.
 • Jakościowe i ilościowe badania substancji aktywnych farmakologicznie i ich zanieczyszczeń, produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, obowiązującymi normami i wymaganiami Klienta (Certyfikat akredytacji nr AB 774 wydany przez PCA i atestacji wydany przez Europejski Dyrektoriat Jakości Leków (EDQM). 
 • Jakościowe i ilościowe badania substancji aktywnych jak również zanieczyszczeń chemicznych w suplementach diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i żywności funkcjonalnej.
 • Badania rozwojowe produktów leczniczych dla firm farmaceutycznych.
 • Badania rozwojowe suplementów diety.
 • Badania rozwojowe żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz żywności funkcjonalnej dla innowacyjnych producentów z sektora spożywczego.

Aparatura badawcza

 1. Ultra-wysokosprawny dwuwymiarowy chromatograf cieczowy (2D-UHPLC) model Ultimate 3000 Firmy Thermo Fisher Scientific połączony z tandemowym spektrometrem mas (analizator kwadrupolowy sprzężony z analizatorem czasu przelotu) model MaXis 4G Firmy Bruker Daltonics. Przy zastosowaniu posiadanego 2D-UHPLC-QTOF możemy stosować następujące techniki jonizacji: ESI, APCI, APPI oraz APCI-APPI. Zestaw dodatkowo wyposażony jest w detektor diodowy (DAD) oraz detektor wyładowań koronowych (CAD).
 1. Ultra-wysokosprawny dwuwymiarowy chromatograf cieczowy (2D-UHPLC) model AT 1290 Infinity połączony z tandemowym spektrometrem mas (potrójny analizator kwadrupolowy) model 6460 Firmy Agilent Technologies. Przy zastosowaniu posiadanego 2D-UHPLC-QQQ/MS możemy stosować następujące techniki jonizacji: Jet Stream ESI oraz APCI. Zestaw dodatkowo wyposażony jest w detektor diodowy (DAD).
 1. Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) model XSeries Firmy Thermo Electron Corporation, który dodatkowo połączony może być (w zależności od potrzeb) z wysokosprawnym chromatografem cieczowym model Surveyor Firmy Thermo Electron Corporation z detektorem PDA Plus.

 2. Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) z atomizacją w płomieniu (FAAS) lub/i w piecu grafitowym (GFAAS), generacji wodorków (HGAAS) oraz zimnych par (CVAAS) model ICE 3500 Firmy Thermo Scientific.
 1. Różne zestawy mineralizatorów mikrofalowych.

Aparatura niezbędna do preparatyki laboratoryjnej
 1. Wyparka próżniowa
 1. Zestaw do SPE
 1. Młyn kulowy i drobny sprzęt laboratoryjny
 1. Homogenizator ultradźwiękowy


Współpraca Pracowni:
 • National Institute of Aging 251 Bayview Boulevard, Suite 100, Baltimore, MD 21224-6825, USA 
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Klinika Okulistyki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Inżynierii Biomedycznej
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej
 • Szkoła Głowna Handlowa, Instytut Kapitału Ludzkiego

 • Współpraca naukowo-badawcza z:
  • klastrem Food4Good w Warszawie
  • Zakładami Farmaceutycznymi "POLPHARMA" S.A.
  • Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

Publikacje naukowe Pracowni:
 • Mateusz Rogalski, Karolina Nowak, Piotr Fiedor, Arkadiusz Szterk. Corn Crisps Enriched in Omega-3 Fatty Acids Sensory Characteristic and its Changes During Storage. J. Am. Oil Chem. Soc. (2016) 93: 1275-1287.
 • Magdalena Brzeska, Krystyna Szymczyk, Arkadiusz Szterk. Current Knowledge about Oxysterols: A Review. Journal of Food Science, (2016), artykuł w druku: DOI: 10.1111/1750-3841.13423.
 • Anna Kowalczuk, Anna Łozak, Monika Kiljan, Krystyna Mętrak, Jordan Kordian Zjawiony. Application of chemometrics for the identification of psychoactive plants. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research (2015), Vol. 72 No. 3 pp. 517-525.

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

Sekretariat
22 851-43 88

Czytaj więcej...

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

Sekretariat
Mgr Natalia Retmańska
22 841-12-22 
fax 22-841-29-41 
e-mail pionmikrobiol@cls.edu.pl

Sekretariat Kierownika Zakładu
Mgr Beata Mazińska
22 841-33-67 
fax:  22 841-29-49 
e-mail sekret@cls.edu.pl

Czytaj więcej...

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych

Sekretariat
Beata Jasińska - Sawczyn
22-851-52-03 lub 05      fax: 22-331-15-64
beatajs@cls.edu.pl

Czytaj więcej...