Contact

Formularz

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Leków Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość.



Informujemy, że:

a) administratorem przekazanych danych jest Narodowy Instytut Leków Instytut Badawczy w Warszawie (00-725), przy ul. Chełmska 30/34, KRS:0000140680, NIP: 5213212384;

b) dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” (np. przedstawienia oferty);

c) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów;

f) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@nil.gov.pl

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.