Zgłaszanie badań

Badania należy zgłaszać na formularzach zamieszczonych poniżej.
W zależności od rodzaju zlecenia należy wybrać odpowiedni formularz:

Ekspertyzy naukowo-badawcze, Prace badawczo-rozwojowe,
Opracowania naukowe

Badania cyto- i genotoksyczności wyrobów medycznych

Badania wyrobów medycznych, tworzyw i opakowań farmaceutycznych

 

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i wysłanie na adres:

Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

Do formularza należy dołączyć próbki oraz wszystkie niezbędne dokumenty i materiały dodatkowe wyszczególnione w formularzu