Aparatura badawcza

Narodowy Instytut Leków posiada nowoczesne wyposażenie
pomiarowo – badawcze zapewniające najwyższy poziom
świadczonych usług analitycznych:

 • Chromatografy cieczowe:
  •      HPLC z detekcją UV-VIS, DAD, CAD, RID, RF, CD, PAD, CAED
  •      HPLC/UPLC z detekcją UV-VIS, DAD, RF
  •      UPLC z detekcją UV-VIS, DAD, RF
 • Zestaw HPLC ze spektrometrem mas (MicrOTOF-QII)
 • Zestaw HPLC z detektorem DAD i CAD połączony ze spektrometrem mas (maXis 4G)
 • Chromatografy gazowe GC z detekcją FID, NPD, z przystawką HS

 

 • Spektrometry: AAS, ICP-MS, FT-IR, NMR, NanoDrop
 • Dyfraktometr Rentgenowski
 • Spektrofotometry UV-VIS, mikropłytkowe
 • Spektrofluorymetry

 

 • Aparaty do badania uwalniania – wszystkie cztery typy wg Ph. Eur.
 • Aparaty do badania czasu rozpadu doustnych postaci leku, czasu deformacji czopków
 • Aparaty do badania odporności tabletek na ścieranie, zgniatanie
 • Penetrometr do badania konsystencji maści i kremów
 • Aparat Derynga do destylacji i oznaczeń ilościowych olejków

 

 • Titratory automatyczne
 • Osmometry
 • Wiskozymetry
 • Refraktometr
 • Aparat do mierzenia temperatury topnienia
 • Densytometry z aplikatorami TLC
 • Aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera
 • Aparaty do badania dawki dostępnej preparatów do inhalacji (proszkowych oraz płynnych)
 • Wielostopniowe impaktory do badania dawki efektywnej i rozkładu wielkości cząstek w produktach do inhalacji
 • Laserowy analizator wielkości cząstek
 • Licznik cząstek w cieczach

 

 • Liczniki komórek
 • Aparaty do PCR; PCR/QPCR; RT-PRC
 • Aparaty do elektroforezy żelowej i kapilarnej
 • Systemy do elektroforezy białek i elektroforezy 2-D białek
 • Systemy do elektroforezy i elektrotransferu białek
 • Systemy do elektroforezy i elektrotrnasferu DNA
 • Zestawy do sekwencjonowania DNA
 • Termocyklery PCR – RT-PCR
 • Zestaw do elektroforezy agarozowej
 • Zestaw do elektroforezy poliakrylamidowej wraz z aparatem do western blottingu
 • Zestaw western blott
 • System do archiwizacji żeli i western blotów
 • Cytometry przepływowe
 • Mikroskop konfokalny
 • Mikroskopy do oceny morfologii komórek wyposażone w kamery cyfrowe: fluorescencyjny, odwrócony

 

 • Komory klimatyczne do badań stabilności, w warunkach 25oC/60% RH, 30oC/65% RH
  oraz 40oC/75% RH, kontrolowane i monitorowane 24 godziny na dobę.